Cara Mudah Menghitung Zakat Perniagaan: Panduan Lengkap

sisca


Cara Mudah Menghitung Zakat Perniagaan: Panduan Lengkap

Zakat perniagaan adalah zakat yang dikenakan atas barang dagangan yang diperjualbelikan. Cara menghitung zakat perniagaan adalah dengan mengalikan nilai barang dagangan dengan 2,5%. Misalnya, jika seorang pedagang memiliki barang dagangan senilai Rp10.000.000, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah Rp250.000.

Zakat perniagaan sangat penting bagi umat Islam karena merupakan salah satu rukun Islam. Selain itu, zakat perniagaan juga memiliki banyak manfaat, di antaranya adalah dapat membersihkan harta, meningkatkan rezeki, dan menolong fakir miskin. Dalam sejarah Islam, zakat perniagaan telah menjadi sumber pendapatan penting bagi negara.

Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang cara menghitung zakat perniagaan, jenis-jenis barang dagangan yang dikenai zakat, dan hikmah dari pembayaran zakat perniagaan.

Cara Menghitung Zakat Perniagaan

Aspek-aspek penting dalam menghitung zakat perniagaan perlu dipahami untuk memastikan zakat yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan syariat. Berikut adalah 8 aspek penting tersebut:

 • Nilai Harta
 • Jenis Harta
 • Kepemilikan Penuh
 • Haul (Satu Tahun)
 • Nisab
 • Hutang
 • Biaya
 • Persentase Zakat

Memahami aspek-aspek ini sangat penting agar zakat perniagaan yang dihitung dan dikeluarkan sesuai dengan ketentuan syariat. Misalnya, memahami nisab akan memastikan bahwa zakat hanya dikeluarkan jika nilai harta telah mencapai batas tertentu. Demikian pula, memperhitungkan biaya dan hutang akan menghasilkan perhitungan zakat yang lebih akurat.

Nilai Harta

Nilai harta merupakan aspek penting dalam menghitung zakat perniagaan, karena zakat dikenakan atas harta yang telah mencapai nisab tertentu. Nilai harta dalam konteks ini merujuk pada nilai barang dagangan yang diperjualbelikan, baik yang masih berupa barang maupun yang sudah berupa uang.

 • Harga Beli

  Harga beli adalah harga yang dikeluarkan untuk memperoleh barang dagangan. Harga beli menjadi dasar perhitungan zakat perniagaan, karena menunjukkan nilai awal harta yang diperdagangkan.

 • Harga Jual

  Harga jual adalah harga yang ditetapkan untuk menjual barang dagangan. Harga jual menjadi salah satu faktor penentu nilai harta, karena menunjukkan nilai akhir harta yang diperdagangkan.

 • Biaya Tambahan

  Biaya tambahan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses perdagangan, seperti biaya transportasi, biaya penyimpanan, dan biaya pemasaran. Biaya tambahan mengurangi nilai harta yang dikenai zakat.

 • Penyusutan

  Penyusutan adalah penurunan nilai harta karena faktor waktu atau penggunaan. Penyusutan juga mengurangi nilai harta yang dikenai zakat.

Dengan memahami nilai harta dan komponen-komponennya, maka perhitungan zakat perniagaan dapat dilakukan dengan lebih akurat dan sesuai dengan syariat Islam.

Jenis Harta

Dalam konteks zakat perniagaan, jenis harta sangat menentukan cara menghitung zakat yang harus dikeluarkan. Jenis harta yang dikenai zakat perniagaan secara umum meliputi:

 • Barang dagangan
 • Emas dan perak
 • Hewan ternak
 • Hasil pertanian
 • Uang

Setiap jenis harta memiliki ketentuan zakat yang berbeda-beda, baik dari segi nisab maupun persentase zakatnya. Misalnya, nisab untuk emas dan perak adalah 85 gram, sedangkan nisab untuk barang dagangan adalah senilai 85 gram emas. Persentase zakat untuk emas dan perak adalah 2,5%, sedangkan persentase zakat untuk barang dagangan adalah 2,5% dari keuntungan yang diperoleh.

Memahami jenis harta yang terkena zakat sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan zakat. Dengan mengetahui jenis harta yang dimiliki, maka dapat dipastikan apakah harta tersebut termasuk yang terkena zakat atau tidak. Selain itu, jenis harta juga menentukan cara penghitungan zakat yang harus dilakukan.

Kepemilikan Penuh

Kepemilikan penuh merupakan salah satu aspek penting dalam cara menghitung zakat perniagaan. Kepemilikan penuh merujuk pada penguasaan penuh seseorang atau badan usaha atas barang dagangan yang diperjualbelikan. Barang dagangan yang dimiliki secara penuh merupakan objek yang dikenakan zakat perniagaan.

 • Kepemilikan Sah

  Barang dagangan yang dimiliki harus diperoleh melalui cara yang sah dan sesuai dengan hukum. Barang dagangan hasil curian atau perampasan tidak termasuk dalam kepemilikan penuh dan tidak dikenakan zakat.

 • Kepemilikan Eksklusif

  Barang dagangan harus dimiliki secara eksklusif oleh satu orang atau badan usaha. Barang dagangan yang dimiliki bersama atau berstatus gadai tidak termasuk dalam kepemilikan penuh dan tidak dikenakan zakat.

 • Kepemilikan Bebas

  Barang dagangan harus bebas dari segala bentuk pembatasan atau pembebanan. Barang dagangan yang sedang dalam proses kredit atau jaminan tidak termasuk dalam kepemilikan penuh dan tidak dikenakan zakat.

 • Kepemilikan Nisab

  Barang dagangan harus mencapai nilai nisab yang telah ditetapkan. Barang dagangan yang nilainya di bawah nisab tidak termasuk dalam kepemilikan penuh dan tidak dikenakan zakat.

Memahami aspek kepemilikan penuh sangat penting dalam menghitung zakat perniagaan. Kepemilikan penuh merupakan syarat sah dikenakannya zakat. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka zakat perniagaan tidak wajib dikeluarkan.

Haul (Satu Tahun)

Haul merupakan salah satu aspek penting dalam cara menghitung zakat perniagaan. Haul merujuk pada jangka waktu kepemilikan barang dagangan yang telah mencapai satu tahun. Barang dagangan yang telah mencapai haul wajib dikeluarkan zakatnya, dengan ketentuan nisab dan kadar zakat yang telah ditentukan.

 • Kepemilikan Penuh

  Barang dagangan yang dikenakan zakat haul adalah barang dagangan yang dimiliki secara penuh oleh seseorang atau badan usaha. Barang dagangan yang dimiliki secara bersama atau berstatus gadai tidak termasuk dalam kepemilikan penuh dan tidak dikenakan zakat haul.

 • Nilai Nisab

  Barang dagangan yang dikenakan zakat haul adalah barang dagangan yang nilainya telah mencapai nisab. Nisab untuk barang dagangan adalah senilai 85 gram emas. Barang dagangan yang nilainya di bawah nisab tidak dikenakan zakat haul.

 • Kontinuitas Kepemilikan

  Barang dagangan yang dikenakan zakat haul adalah barang dagangan yang dimiliki secara terus menerus selama satu tahun. Barang dagangan yang diperjualbelikan dalam jangka waktu kurang dari satu tahun tidak dikenakan zakat haul.

 • Pengecualian

  Terdapat beberapa jenis barang dagangan yang dikecualikan dari zakat haul, seperti barang dagangan yang diperuntukkan untuk konsumsi pribadi, barang dagangan yang digunakan untuk produksi, dan barang dagangan yang merupakan hak milik orang lain.

Memahami aspek haul sangat penting dalam menghitung zakat perniagaan. Haul merupakan salah satu syarat wajib dikenakannya zakat perniagaan. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka zakat perniagaan tidak wajib dikeluarkan.

Nisab

Nisab merupakan salah satu aspek penting dalam cara menghitung zakat perniagaan. Nisab adalah batas minimal nilai harta yang wajib dizakati. Jika nilai harta belum mencapai nisab, maka zakat tidak wajib dikeluarkan. Nisab untuk barang dagangan adalah senilai 85 gram emas.

Hubungan antara nisab dan cara menghitung zakat perniagaan sangat erat. Nisab menjadi dasar penentuan apakah suatu harta wajib dizakati atau tidak. Jika nilai harta telah mencapai nisab, maka harta tersebut wajib dizakati. Besarnya zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari nilai harta yang telah mencapai nisab.

Sebagai contoh, jika seorang pedagang memiliki barang dagangan senilai Rp100.000.000, maka pedagang tersebut wajib mengeluarkan zakat perniagaan. Sebab, nilai harta tersebut telah mencapai nisab, yaitu senilai 85 gram emas. Besarnya zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% x Rp100.000.000 = Rp2.500.000.

Memahami nisab sangat penting dalam menghitung zakat perniagaan. Nisab menjadi faktor penentu apakah suatu harta wajib dizakati atau tidak. Dengan memahami nisab, maka dapat dipastikan apakah zakat wajib dikeluarkan atau tidak. Selain itu, nisab juga menjadi dasar perhitungan besarnya zakat yang harus dikeluarkan.

Hutang

Dalam menghitung zakat perniagaan, aspek hutang menjadi perhatian karena dapat memengaruhi besarnya zakat yang harus dikeluarkan. Secara umum, hutang dikurangkan dari nilai harta sebelum zakat dihitung.

 • Hutang Dagang

  Hutang yang timbul dari transaksi perdagangan, seperti utang pembelian barang dagangan.

 • Hutang Modal

  Hutang yang digunakan untuk menambah modal usaha, seperti utang dari bank atau investor.

 • Hutang Pribadi

  Hutang yang tidak terkait dengan usaha, seperti utang konsumsi atau utang rumah tangga.

Dalam menghitung zakat perniagaan, hanya hutang dagang yang dikurangkan dari nilai harta. Hal ini karena hutang dagang dianggap sebagai bagian dari biaya usaha yang mengurangi keuntungan. Sementara itu, hutang modal dan hutang pribadi tidak dikurangkan karena tidak terkait langsung dengan perniagaan.

Biaya

Dalam konteks cara menghitung zakat perniagaan, aspek biaya sangat penting untuk diperhatikan. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh, menyimpan, dan menjual barang dagangan dapat mengurangi nilai harta yang menjadi dasar perhitungan zakat.

 • Biaya Pokok Penjualan

  Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang dagangan, seperti biaya pembelian bahan baku, biaya produksi, dan biaya transportasi.

 • Biaya Operasional

  Biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan usaha, seperti biaya sewa tempat usaha, biaya gaji karyawan, dan biaya pemasaran.

 • Biaya Penyusutan

  Biaya yang dialokasikan untuk mengurangi nilai aset tetap yang digunakan dalam usaha, seperti penyusutan gedung dan peralatan.

 • Biaya Kerugian

  Biaya yang timbul akibat terjadinya kerugian dalam kegiatan usaha, seperti kerugian akibat kerusakan barang dagangan atau kerugian akibat piutang tak tertagih.

Dengan memperhitungkan biaya-biaya tersebut, maka nilai harta yang menjadi dasar perhitungan zakat perniagaan akan menjadi lebih akurat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa zakat yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Persentase Zakat

Persentase zakat merupakan salah satu aspek penting dalam menghitung zakat perniagaan. Persentase zakat menentukan besarnya zakat yang harus dikeluarkan dari harta yang telah mencapai nisab dan haul.

 • 2,5% dari Nilai Harta

  Persentase zakat untuk barang dagangan adalah 2,5% dari nilai harta yang telah mencapai nisab dan haul. Misalnya, jika seorang pedagang memiliki barang dagangan senilai Rp100.000.000, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah Rp2.500.000.

 • Tidak Ada Batas Maksimal

  Tidak ada batas maksimal dalam mengeluarkan zakat perniagaan. Seorang pedagang dapat mengeluarkan zakat lebih dari 2,5% dari nilai hartanya jika dikehendaki.

 • Dikeluarkan Setelah Mencapai Nisab

  Persentase zakat 2,5% hanya berlaku untuk harta yang telah mencapai nisab. Jika nilai harta belum mencapai nisab, maka tidak wajib mengeluarkan zakat.

 • Dikeluarkan Setelah Mencapai Haul

  Persentase zakat 2,5% hanya berlaku untuk harta yang telah mencapai haul. Jika harta belum mencapai haul, maka tidak wajib mengeluarkan zakat.

Memahami persentase zakat sangat penting dalam menghitung zakat perniagaan. Persentase zakat menjadi dasar perhitungan besarnya zakat yang harus dikeluarkan. Dengan memahami persentase zakat, maka pedagang dapat mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Pertanyaan Umum tentang Cara Menghitung Zakat Perniagaan

Pertanyaan umum ini akan membahas beberapa pertanyaan umum dan penting yang mungkin muncul terkait cara menghitung zakat perniagaan. Pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu memahami konsep dan penerapan zakat perniagaan dengan lebih baik.

Pertanyaan 1: Apa yang dimaksud dengan zakat perniagaan?

Zakat perniagaan adalah zakat yang dikenakan atas barang dagangan yang diperjualbelikan dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Pertanyaan 2: Bagaimana cara menghitung zakat perniagaan?

Zakat perniagaan dihitung dengan mengalikan nilai harta dagang dengan 2,5%. Jika nilai harta dagang mencapai Rp100.000.000, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah Rp2.500.000.

Pertanyaan 3: Apa saja jenis harta yang dikenai zakat perniagaan?

Jenis harta yang dikenai zakat perniagaan meliputi barang dagangan, emas, perak, hewan ternak, hasil pertanian, dan uang.

Pertanyaan 4: Apakah ada batas minimal nilai harta untuk dikenai zakat perniagaan (nisab)?

Ya, terdapat nisab untuk zakat perniagaan, yaitu senilai 85 gram emas atau setara dengan Rp80.268.000 (kurs Rp944.000/gram).

Pertanyaan 5: Kapan zakat perniagaan harus dikeluarkan?

Zakat perniagaan harus dikeluarkan setelah harta dagang mencapai nisab dan haul (satu tahun kepemilikan).

Pertanyaan 6: Bagaimana jika harta dagang mengalami kerugian?

Jika harta dagang mengalami kerugian, maka tidak wajib mengeluarkan zakat perniagaan.

Pertanyaan umum ini memberikan pemahaman dasar tentang cara menghitung zakat perniagaan. Untuk pembahasan lebih mendalam, silakan merujuk ke bagian selanjutnya.

Selanjutnya, kita akan membahas hikmah atau manfaat dari menunaikan zakat perniagaan.

Tips Praktis Menghitung Zakat Perniagaan

Berikut adalah beberapa tips praktis yang dapat membantu Anda menghitung zakat perniagaan dengan mudah dan akurat:

Tip 1: Tentukan Nilai Harta
Tentukan nilai harta dagang Anda, termasuk semua barang dagangan, bahan baku, dan aset lainnya yang terkait dengan usaha dagang Anda.

Tip 2: Hitung Nisab
Pastikan nilai harta dagang Anda telah mencapai nisab, yaitu senilai 85 gram emas atau setara dengan Rp80.268.000 (kurs Rp944.000/gram).

Tip 3: Perhatikan Haul
Zakat perniagaan wajib dikeluarkan setelah harta dagang Anda mencapai haul, yaitu satu tahun kepemilikan.

Tip 4: Kurangi Hutang Dagang
Kurangi nilai harta dagang Anda dengan jumlah hutang dagang yang masih harus dibayar.

Tip 5: Kurangi Biaya yang Diperbolehkan
Kurangi nilai harta dagang Anda dengan biaya-biaya yang diperbolehkan, seperti biaya pokok penjualan, biaya operasional, dan biaya penyusutan.

Tip 6: Gunakan Kalkulator Zakat
Manfaatkan kalkulator zakat online atau aplikasi yang dapat membantu Anda menghitung zakat perniagaan dengan mudah dan akurat.

Tip 7: Pahami Jenis-Jenis Barang Dagangan
Ketahui jenis-jenis barang dagangan yang dikenai zakat perniagaan, seperti barang dagangan yang diperjualbelikan dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Tip 8: Konsultasikan dengan Ahli
Jika Anda memiliki pertanyaan atau kesulitan dalam menghitung zakat perniagaan, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli, seperti ulama atau lembaga amil zakat.

Dengan mengikuti tips-tips ini, Anda dapat menghitung zakat perniagaan dengan lebih mudah, akurat, dan sesuai dengan syariat Islam. Menunaikan zakat perniagaan tidak hanya kewajiban agama, tetapi juga memiliki banyak manfaat, baik bagi diri sendiri maupun masyarakat.

Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas hikmah dan manfaat menunaikan zakat perniagaan. Pemahaman tentang hikmah dan manfaat ini akan semakin memotivasi kita untuk menunaikan zakat perniagaan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan.

Kesimpulan

Artikel ini telah membahas secara komprehensif tentang cara menghitung zakat perniagaan, mulai dari aspek-aspek penting yang harus diperhatikan hingga tips praktis untuk memudahkan perhitungan. Memahami cara menghitung zakat perniagaan dengan benar sangat penting bagi setiap muslim yang memiliki usaha dagang agar dapat menunaikan kewajiban agamanya dengan tepat.

Beberapa poin utama yang perlu ditekankan dari pembahasan ini antara lain:

 1. Perhitungan zakat perniagaan melibatkan beberapa aspek penting, seperti nilai harta, jenis harta, kepemilikan penuh, haul, nisab, hutang, biaya, dan persentase zakat.
 2. Menghitung zakat perniagaan secara tepat membutuhkan pemahaman yang baik tentang aspek-aspek tersebut dan cara memperhitungkannya.
 3. Dengan mengikuti tips praktis yang diberikan, umat Islam dapat menghitung zakat perniagaannya dengan lebih mudah, akurat, dan sesuai dengan syariat Islam.

Menunaikan zakat perniagaan tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi juga memiliki banyak manfaat, baik bagi diri sendiri maupun masyarakat. Zakat perniagaan dapat membersihkan harta, meningkatkan rezeki, menolong fakir miskin, dan membawa keberkahan bagi usaha dagang. Oleh karena itu, setiap muslim yang memiliki usaha dagang dianjurkan untuk menghitung dan menunaikan zakat perniagaannya dengan penuh kesadaran dan keikhlasan.Rekomendasi Herbal Alami :

Artikel Terkait

Bagikan:

sisca

Halo, Perkenalkan nama saya Sisca. Saya adalah salah satu penulis profesional yang suka berbagi ilmu. Dengan Artikel, saya bisa berbagi dengan teman - teman. Semoga semua artikel yang telah saya buat bisa bermanfaat. Pastikan Follow www.birdsnbees.co.id ya.. Terimakasih..

Ikuti di Google News

Artikel Pilihan

Artikel Terbaru

Story Terbaru