Panduan Praktis Contoh Zakat Perniagaan untuk Muslim

sisca


Panduan Praktis Contoh Zakat Perniagaan untuk Muslim

Zakat perniagaan atau zakat perdagangan adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atas keuntungan yang diperoleh dari aktivitas perdagangannya. Contoh zakat perniagaan adalah ketika seorang pedagang memperoleh keuntungan sebesar Rp 10.000.000 dari hasil berdagang selama setahun, maka ia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% atau Rp 250.000.

Zakat perniagaan memiliki beberapa manfaat, di antaranya adalah untuk membersihkan harta, menumbuhkan rasa syukur, dan membantu fakir miskin. Dalam sejarah Islam, zakat perniagaan telah menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang penting pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab.

Pada artikel ini, kita akan membahas lebih dalam tentang zakat perniagaan, termasuk cara menghitungnya, waktu mengeluarkannya, dan hikmah di balik pensyariatannya.

Contoh Zakat Perniagaan

Zakat perniagaan merupakan salah satu jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam. Zakat ini memiliki beberapa aspek penting yang perlu dipahami:

 • Pengertian
 • Hukum
 • Nisab
 • Waktu
 • Cara Menghitung
 • Barang yang Wajib
 • Barang yang Tidak Wajib
 • Penerima
 • Hikmah
 • Manfaat

Pengertian zakat perniagaan adalah zakat yang dikenakan pada harta yang diperoleh dari kegiatan perdagangan. Hukum zakat perniagaan adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Nisab zakat perniagaan adalah senilai 85 gram emas atau setara dengan Rp 7.500.000. Waktu mengeluarkan zakat perniagaan adalah setiap tahun sekali, yaitu pada saat harta tersebut telah mencapai nisab selama satu tahun. Cara menghitung zakat perniagaan adalah dengan mengalikan 2,5% dari nilai harta yang wajib dizakatkan. Barang yang wajib dizakatkan adalah semua jenis barang dagangan, kecuali barang yang dikonsumsi sendiri atau digunakan untuk kebutuhan pokok. Barang yang tidak wajib dizakatkan adalah barang yang tidak diperjualbelikan, seperti alat produksi dan kendaraan pribadi. Penerima zakat perniagaan adalah fakir miskin, anak yatim, amil zakat, mualaf, dan orang yang berjuang di jalan Allah. Hikmah zakat perniagaan adalah untuk membersihkan harta, menumbuhkan rasa syukur, dan membantu orang yang membutuhkan. Manfaat zakat perniagaan adalah untuk meningkatkan perekonomian umat Islam dan menciptakan keadilan sosial.

Pengertian

Pengertian adalah kunci untuk memahami contoh zakat perniagaan. Pengertian zakat perniagaan adalah zakat yang dikenakan pada harta yang diperoleh dari kegiatan perdagangan. Pengertian ini menjelaskan subjek, objek, dan hukum zakat perniagaan. Tanpa pengertian yang jelas, akan sulit untuk menentukan harta mana yang wajib dizakatkan dan berapa jumlah zakat yang harus dikeluarkan.

Pengertian zakat perniagaan memiliki implikasi penting dalam praktik. Misalnya, pengertian ini menentukan bahwa zakat perniagaan hanya wajib dikeluarkan oleh pedagang yang telah mencapai nisab. Pengertian ini juga menentukan bahwa zakat perniagaan harus dikeluarkan setiap tahun sekali, yaitu pada saat harta tersebut telah mencapai nisab selama satu tahun. Selain itu, pengertian zakat perniagaan juga menentukan bahwa zakat perniagaan harus dibayarkan dalam bentuk uang tunai atau barang dagangan yang setara dengan 2,5% dari nilai harta yang wajib dizakatkan.

Contoh zakat perniagaan dapat memperjelas pengertian zakat perniagaan. Misalnya, seorang pedagang memiliki harta dagangan senilai Rp 10.000.000. Berdasarkan pengertian zakat perniagaan, pedagang tersebut wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari Rp 10.000.000, yaitu sebesar Rp 250.000. Contoh ini menunjukkan bahwa pengertian zakat perniagaan memiliki aplikasi praktis dalam menentukan kewajiban zakat bagi seorang pedagang.

Hukum

Hukum zakat perniagaan merupakan aspek penting yang mengatur kewajiban, syarat, dan tata cara mengeluarkan zakat perniagaan. Berikut adalah beberapa aspek hukum zakat perniagaan:

 • Wajib

  Zakat perniagaan hukumnya wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat, yaitu memiliki harta dagangan yang telah mencapai nisab dan telah dimiliki selama satu tahun.

 • Nisab

  Nisab zakat perniagaan adalah senilai 85 gram emas atau setara dengan Rp 7.500.000. Jika harta dagangan telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

 • Waktu

  Waktu mengeluarkan zakat perniagaan adalah setiap tahun sekali, yaitu pada saat harta tersebut telah mencapai nisab selama satu tahun.

 • Cara Menghitung

  Cara menghitung zakat perniagaan adalah dengan mengalikan 2,5% dari nilai harta yang wajib dizakatkan.

Aspek hukum zakat perniagaan memiliki implikasi penting dalam praktik. Misalnya, aspek hukum menentukan bahwa zakat perniagaan hanya wajib dikeluarkan oleh pedagang yang telah mencapai nisab. Aspek hukum juga menentukan bahwa zakat perniagaan harus dikeluarkan setiap tahun sekali, yaitu pada saat harta tersebut telah mencapai nisab selama satu tahun. Selain itu, aspek hukum zakat perniagaan juga menentukan bahwa zakat perniagaan harus dibayarkan dalam bentuk uang tunai atau barang dagangan yang setara dengan 2,5% dari nilai harta yang wajib dizakatkan.

Nisab

Dalam konteks contoh zakat perniagaan, nisab memiliki peran penting dalam menentukan apakah seseorang wajib mengeluarkan zakat atau tidak. Nisab zakat perniagaan adalah batas minimal nilai harta yang wajib dizakatkan.

 • Nilai Emas

  Nisab zakat perniagaan setara dengan nilai 85 gram emas murni. Emas dipilih sebagai patokan karena nilainya yang cenderung stabil dan mudah diperjualbelikan.

 • Nilai Uang

  Nisab zakat perniagaan juga dapat disetarakan dengan nilai uang tunai. Di Indonesia, nisab zakat perniagaan ditetapkan sebesar Rp 7.500.000.

 • Waktu Kepemilikan

  Nisab zakat perniagaan berlaku setelah harta dimiliki selama satu tahun penuh atau haul. Artinya, zakat hanya wajib dikeluarkan jika harta telah mencapai nisab dan dimiliki selama setahun.

 • Jenis Harta

  Nisab zakat perniagaan hanya berlaku untuk harta dagangan, yaitu harta yang diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan. Barang-barang pribadi atau aset tetap tidak termasuk dalam nisab zakat perniagaan.

Dengan memahami aspek nisab dalam contoh zakat perniagaan, umat Islam dapat mengetahui dengan jelas kapan mereka wajib mengeluarkan zakat dan berapa jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa zakat dapat ditunaikan dengan benar dan tepat waktu.

Waktu

Dalam konteks contoh zakat perniagaan, waktu memegang peranan penting dalam menentukan kewajiban mengeluarkan zakat. Berikut adalah beberapa aspek waktu yang perlu diketahui:

 • Waktu Dimiliki

  Waktu yang dimaksud dalam zakat perniagaan adalah waktu kepemilikan harta. Zakat perniagaan wajib dikeluarkan apabila harta telah dimiliki selama satu tahun atau haul.

 • Waktu Menghitung

  Untuk menghitung zakat perniagaan, waktu yang digunakan adalah saat harta mencapai nisab. Artinya, zakat dihitung berdasarkan nilai harta pada saat mencapai batas minimal yang ditentukan.

 • Waktu Menunaikan

  Zakat perniagaan harus ditunaikan segera setelah harta mencapai nisab dan telah dimiliki selama satu tahun. Tidak ada tenggang waktu tertentu dalam menunaikan zakat, tetapi disunnahkan untuk segera dikeluarkan.

 • Waktu Pengambilan

  Zakat perniagaan baru boleh diambil oleh mustahik setelah harta mencapai nisab dan telah dimiliki selama satu tahun. Hal ini berarti mustahik tidak dapat mengambil zakat sebelum waktu tersebut tiba.

Dengan memahami aspek waktu dalam contoh zakat perniagaan, umat Islam dapat mengetahui dengan jelas kapan mereka wajib mengeluarkan zakat dan kapan zakat boleh diambil oleh mustahik. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa zakat dapat ditunaikan dengan benar dan tepat waktu.

Cara Menghitung Zakat Perniagaan

Cara menghitung zakat perniagaan merupakan aspek penting dalam penerapan zakat pada aktivitas perdagangan. Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:

 • Nilai Harta

  Langkah pertama dalam menghitung zakat perniagaan adalah menentukan nilai harta yang wajib dizakatkan. Nilai harta ini merupakan nilai seluruh harta dagangan yang dimiliki, dikurangi dengan utang-utang yang terkait dengan harta tersebut.

 • Nisab

  Nilai harta yang wajib dizakatkan harus memenuhi nisab zakat perniagaan, yaitu senilai 85 gram emas atau setara dengan Rp 7.500.000. Jika nilai harta belum mencapai nisab, maka tidak wajib dikeluarkan zakat.

 • Waktu Kepemilikan

  Harta yang wajib dizakatkan harus telah dimiliki selama satu tahun penuh atau haul. Artinya, zakat hanya wajib dikeluarkan jika harta telah mencapai nisab dan dimiliki selama setahun.

 • Persentase Zakat

  Setelah memenuhi syarat nisab dan waktu kepemilikan, zakat perniagaan dihitung sebesar 2,5% dari nilai harta yang wajib dizakatkan.

Dengan memahami cara menghitung zakat perniagaan, umat Islam dapat mengetahui dengan tepat kewajiban zakat yang harus ditunaikan. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa zakat dapat ditunaikan dengan benar dan tepat waktu, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Barang yang Wajib

Dalam konteks contoh zakat perniagaan, “Barang yang Wajib” mengacu pada jenis-jenis harta dagangan yang dikenakan zakat. Memahami aspek ini sangat penting untuk memastikan bahwa zakat perniagaan ditunaikan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan syariat.

 • Barang Dagangan

  Barang yang wajib dizakat adalah segala jenis barang dagangan yang diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan. Barang dagangan ini dapat berupa komoditas, produk jadi, atau jasa yang diperdagangkan.

 • Harta Pokok

  Harta pokok adalah barang dagangan yang menjadi modal utama dalam kegiatan perdagangan. Harta pokok ini wajib dizakatkan jika telah memenuhi syarat nisab dan waktu kepemilikan.

 • Barang Konsumsi

  Barang konsumsi adalah barang dagangan yang diperjualbelikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Barang konsumsi tidak wajib dizakatkan, kecuali jika telah diperdagangkan dalam jumlah besar dan memenuhi syarat nisab.

 • Hasil Pertanian

  Hasil pertanian yang diperjualbelikan, seperti padi, jagung, atau buah-buahan, wajib dizakatkan jika telah mencapai nisab dan memenuhi syarat waktu kepemilikan. Zakat hasil pertanian dihitung berdasarkan jenis dan jumlah hasil panen.

Dengan memahami aspek “Barang yang Wajib” dalam contoh zakat perniagaan, umat Islam dapat mengetahui dengan jelas jenis-jenis harta dagangan yang wajib dizakatkan. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa zakat dapat ditunaikan dengan benar dan tepat waktu, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Barang yang Tidak Wajib

Dalam konteks contoh zakat perniagaan, “Barang yang Tidak Wajib” mengacu pada jenis-jenis harta dagangan yang tidak dikenakan zakat. Memahami aspek ini sangat penting untuk memastikan bahwa zakat perniagaan ditunaikan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Barang yang tidak wajib dizakatkan adalah harta yang tidak diperjualbelikan atau tidak memiliki nilai komersial. Barang-barang tersebut biasanya dikategorikan sebagai berikut:

 • Barang pribadi, seperti pakaian, kendaraan pribadi, dan rumah tinggal.
 • Alat-alat produksi, seperti mesin, peralatan, dan bahan baku.
 • Barang yang dikonsumsi sendiri, seperti makanan, minuman, dan obat-obatan.
 • Barang yang tidak diperjualbelikan, seperti hewan peliharaan, koleksi pribadi, dan barang antik.

Pengecualian ini diberikan karena barang-barang tersebut tidak termasuk dalam kategori harta dagangan yang diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian, barang-barang tersebut tidak dikenakan kewajiban zakat perniagaan. Memahami aspek “Barang yang Tidak Wajib” dalam contoh zakat perniagaan sangat penting untuk menghindari kesalahan dalam penghitungan dan penunaian zakat, sehingga dapat memastikan bahwa zakat ditunaikan dengan benar dan tepat waktu.

Penerima

Dalam konteks contoh zakat perniagaan, “Penerima” mengacu pada pihak-pihak yang berhak menerima zakat perniagaan. Memahami aspek ini sangat penting untuk memastikan bahwa zakat perniagaan didistribusikan dengan benar dan tepat sasaran sesuai ketentuan syariat.

Penerima zakat perniagaan telah ditentukan dalam Al-Qur’an dan hadis, yaitu:

 1. Fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya.
 2. Miskin, yaitu orang yang memiliki harta namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.
 3. Amil, yaitu petugas yang mengelola dan mendistribusikan zakat.
 4. Mualaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan imannya.
 5. Riqab, yaitu budak atau orang yang terlilit utang.
 6. Gharimin, yaitu orang yang terlilit utang dan tidak mampu membayarnya.
 7. Fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, seperti untuk dakwah atau jihad.
 8. Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal.

Penerima zakat perniagaan memiliki peran penting dalam penyaluran zakat. Mereka adalah pihak yang berhak menerima manfaat dari zakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, melunasi utangnya, atau mengembangkan usahanya. Dengan demikian, pendistribusian zakat perniagaan kepada penerima yang tepat akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan membantu mewujudkan keadilan sosial.

Hikmah

Hikmah zakat perniagaan merupakan aspek penting yang perlu dipahami dalam penerapan zakat pada aktivitas perdagangan. Hikmah zakat perniagaan mencakup berbagai manfaat dan tujuan mulia yang terkandung dalam ibadah ini.

 • Pensucian Harta

  Zakat perniagaan berfungsi sebagai sarana untuk menyucikan harta yang diperoleh dari kegiatan perdagangan. Dengan menunaikan zakat, seorang pedagang dapat membersihkan hartanya dari segala kotoran, baik yang bersifat materiil maupun spiritual.

 • Pembersihan Jiwa

  Zakat perniagaan juga berperan dalam membersihkan jiwa seorang pedagang dari sifat kikir, tamak, dan cinta dunia. Dengan mengeluarkan zakat, seorang pedagang melatih dirinya untuk bersikap dermawan, ikhlas, dan mengutamakan kepentingan orang lain.

 • Tolong-Menolong

  Zakat perniagaan merupakan wujud tolong-menolong antar sesama umat Islam. Melalui zakat, pedagang yang mampu membantu meringankan beban ekonomi fakir miskin dan mereka yang membutuhkan.

 • Keadilan Sosial

  Penyaluran zakat perniagaan berkontribusi dalam menciptakan keadilan sosial di masyarakat. Dengan membantu fakir miskin dan kelompok masyarakat yang kurang mampu, zakat perniagaan membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Hikmah zakat perniagaan tidak hanya memberikan manfaat bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat secara luas. Zakat perniagaan menjadi sarana untuk mewujudkan nilai-nilai luhur Islam, seperti kedermawanan, kepedulian sosial, dan keadilan ekonomi.

Manfaat

Dalam konteks contoh zakat perniagaan, “Manfaat” mengacu pada berbagai keuntungan dan dampak positif yang timbul dari penunaian kewajiban zakat. Memahami manfaat zakat perniagaan sangat penting untuk mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat.

 • Pembersihan Harta

  Zakat perniagaan berfungsi sebagai sarana untuk membersihkan harta dari kotoran dan menjadikan harta tersebut berkah. Dengan menunaikan zakat, seorang pedagang dapat terhindar dari sifat kikir dan tamak, serta memperoleh keberkahan dalam usahanya.

 • Kesejahteraan Sosial

  Zakat perniagaan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Dengan menyalurkan zakat kepada fakir miskin dan kelompok masyarakat yang membutuhkan, kesenjangan ekonomi dapat berkurang dan terwujud keadilan sosial.

 • Pertumbuhan Ekonomi

  Zakat perniagaan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Dana zakat yang disalurkan kepada masyarakat dapat digunakan untuk modal usaha, pendidikan, atau kebutuhan produktif lainnya, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

 • Penghapusan Kemiskinan

  Zakat perniagaan memiliki peran penting dalam penghapusan kemiskinan. Bantuan yang diberikan kepada fakir miskin melalui zakat dapat membantu mereka keluar dari jeratan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Manfaat zakat perniagaan tidak hanya dirasakan oleh penerima zakat, tetapi juga oleh penuna zakat dan masyarakat secara luas. Zakat perniagaan menjadi wujud nyata dari nilai-nilai Islam yang mengutamakan kepedulian sosial, keadilan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat.

Tanya Jawab tentang Contoh Zakat Perniagaan

Tanya jawab berikut bertujuan untuk memberikan penjelasan ringkas dan mudah dipahami tentang berbagai aspek zakat perniagaan.

Pertanyaan 1: Apa yang dimaksud dengan zakat perniagaan?

Jawaban: Zakat perniagaan adalah zakat yang wajib dikeluarkan atas keuntungan yang diperoleh dari kegiatan perdagangan.

Pertanyaan 2: Siapa saja yang wajib membayar zakat perniagaan?

Jawaban: Setiap muslim yang telah memenuhi syarat, yaitu memiliki harta dagangan yang telah mencapai nisab dan telah dimiliki selama satu tahun.

Pertanyaan 3: Berapa nisab zakat perniagaan?

Jawaban: Nisab zakat perniagaan adalah senilai 85 gram emas murni atau setara dengan Rp 7.500.000.

Pertanyaan 4: Bagaimana cara menghitung zakat perniagaan?

Jawaban: Zakat perniagaan dihitung sebesar 2,5% dari nilai harta dagangan yang telah mencapai nisab dan telah dimiliki selama satu tahun.

Pertanyaan 5: Apa saja barang yang wajib dizakatkan?

Jawaban: Semua jenis barang dagangan yang diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan, kecuali barang-barang pribadi, alat-alat produksi, dan barang yang tidak diperjualbelikan.

Pertanyaan 6: Siapa saja yang berhak menerima zakat perniagaan?

Jawaban: Penerima zakat perniagaan adalah fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Tanya jawab di atas memberikan gambaran umum tentang contoh zakat perniagaan. Untuk pembahasan yang lebih mendalam, mari kita lanjutkan ke bagian selanjutnya.

Lanjut ke pembahasan selanjutnya: Aspek Hukum dan Hikmah Zakat Perniagaan

Tips Contoh Zakat Perniagaan

Tips berikut ini akan membantu Anda memahami dan menerapkan zakat perniagaan dengan benar:

Tip 1: Kenali Jenis-jenis Barang Dagangan yang Wajib Dizakatkan

Barang dagangan yang wajib dizakatkan adalah semua jenis barang yang diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan, kecuali barang-barang pribadi, alat-alat produksi, dan barang yang tidak diperjualbelikan.

Tip 2: Hitung dengan Benar Nilai Harta Dagangan

Dalam menghitung nilai harta dagangan, pastikan untuk mengurangi utang-utang yang terkait dengan harta tersebut.

Tip 3: Perhatikan Waktu Kepemilikan Harta

Harta dagangan yang wajib dizakatkan adalah harta yang telah dimiliki selama satu tahun penuh (haul).

Tip 4: Salurkan Zakat kepada Pihak yang Berhak

Penerima zakat perniagaan adalah fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Tip 5: Tunaikan Zakat Tepat Waktu

Zakat perniagaan harus ditunaikan segera setelah harta dagangan mencapai nisab dan telah dimiliki selama satu tahun.

Tip 6: Pahami Hikmah Dibalik Zakat Perniagaan

Zakat perniagaan memiliki hikmah untuk membersihkan harta, menumbuhkan sifat dermawan, dan membantu fakir miskin.

Tip 7: Konsultasikan dengan Ahli

Jika Anda ragu atau memiliki pertanyaan tentang zakat perniagaan, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli, seperti ulama atau lembaga amil zakat.

Dengan mengikuti tips di atas, Anda dapat menunaikan zakat perniagaan dengan benar dan tepat waktu. Zakat perniagaanberperan penting dalam membantu fakir miskin, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan sifat dermawan dan membersihkan harta.

Tips-tips ini akan sangat membantu Anda dalam memahami dan mengamalkan zakat perniagaan. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang aspek hukum dan hikmah zakat perniagaan.

Simpulan

Artikel ini telah mengulas secara mendalam tentang “contoh zakat perniagaan”, termasuk pengertian, hukum, nisab, waktu, cara menghitung, barang yang wajib dan tidak wajib dizakatkan, penerima, hikmah, manfaat, tanya jawab, dan tips. Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

 • Zakat perniagaan adalah zakat yang wajib dikeluarkan atas keuntungan yang diperoleh dari kegiatan perdagangan.
 • Zakat perniagaan memiliki berbagai hikmah, di antaranya membersihkan harta, menumbuhkan sifat dermawan, dan membantu fakir miskin.
 • Dalam menunaikan zakat perniagaan, perlu diperhatikan aspek hukum, seperti nisab, waktu, dan cara menghitung.

Dengan memahami dan mengamalkan zakat perniagaan dengan benar, kita dapat menjalankan kewajiban agama sekaligus berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi di masyarakat.Rekomendasi Herbal Alami :

Artikel Terkait

Bagikan:

sisca

Halo, Perkenalkan nama saya Sisca. Saya adalah salah satu penulis profesional yang suka berbagi ilmu. Dengan Artikel, saya bisa berbagi dengan teman - teman. Semoga semua artikel yang telah saya buat bisa bermanfaat. Pastikan Follow www.birdsnbees.co.id ya.. Terimakasih..

Ikuti di Google News

Artikel Pilihan

Artikel Terbaru

Story Terbaru