Harta Apa Saja yang Wajib Dizakati? Panduan Lengkap

sisca


Harta Apa Saja yang Wajib Dizakati? Panduan Lengkap

Harta yang wajib dizakati merupakan harta yang memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti kepemilikan penuh, telah mencapai nisab, dan telah melewati haul. Contoh harta yang wajib dizakati antara lain uang, emas, perak, hasil pertanian, dan hewan ternak.

Zakat memiliki banyak manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat. Di antaranya adalah membersihkan harta, meningkatkan ketakwaan, membantu fakir dan miskin, serta mendorong pemerataan pendapatan. Secara historis, zakat telah diwajibkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan terus diamalkan oleh umat Islam hingga saat ini.

Artikel ini akan membahas lebih lanjut tentang jenis-jenis harta yang wajib dizakati, cara menghitung zakat, serta hikmah dan manfaat berzakat.

harta apakah yang wajib dizakati

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang memiliki harta yang memenuhi syarat. Terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam menentukan harta yang wajib dizakati, antara lain:

 • Kepemilikan
 • Nisab
 • Haul
 • Jenis harta
 • Penghasilan
 • Investasi
 • Hutang
 • Keperluan pokok
 • Harta campuran

Kesembilan aspek tersebut saling terkait dan memengaruhi kewajiban zakat. Misalnya, kepemilikan penuh atas suatu harta menjadi syarat wajibnya zakat. Namun, jika harta tersebut masih memiliki hutang yang belum lunas, maka kewajiban zakatnya dapat berkurang atau bahkan gugur. Demikian pula dengan jenis harta, di mana zakat wajib dikeluarkan dari jenis harta tertentu, seperti emas, perak, dan hasil pertanian.

Kepemilikan

Kepemilikan merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan harta yang wajib dizakati. Zakat hanya wajib dikeluarkan dari harta yang dimiliki secara penuh dan sempurna. Kepemilikan ini dapat diperoleh melalui berbagai cara, seperti pembelian, hibah, warisan, atau temuan.

Kepemilikan penuh berarti harta tersebut tidak sedang dalam status tergadai, disewa, atau dipinjamkan kepada orang lain. Jika harta tersebut masih memiliki beban atau hak milik orang lain, maka kewajiban zakatnya dapat berkurang atau bahkan gugur. Misalnya, jika seseorang memiliki rumah yang masih dalam status kredit, maka zakat hanya wajib dikeluarkan dari bagian rumah yang telah lunas dibayar.

Kepemilikan juga berpengaruh pada waktu penghitungan haul. Haul adalah jangka waktu kepemilikan harta yang menjadi dasar pengenaan zakat. Jika harta tersebut dimiliki kurang dari satu tahun, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Namun, jika harta tersebut telah dimiliki selama satu tahun atau lebih, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Dengan demikian, kepemilikan merupakan aspek yang sangat penting dalam menentukan harta yang wajib dizakati. Kepemilikan penuh dan sempurna menjadi syarat wajibnya zakat. Kepemilikan juga berpengaruh pada waktu penghitungan haul dan besarnya zakat yang harus dikeluarkan.

Nisab

Nisab merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan harta yang wajib dizakati. Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dizakati. Jika harta yang dimiliki telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Nisab berbeda-beda tergantung jenis hartanya.

 • Nisab Emas dan Perak
  Nisab emas adalah 20 dinar atau sekitar 85 gram. Sedangkan nisab perak adalah 200 dirham atau sekitar 595 gram.
 • Nisab Uang
  Nisab uang adalah setara dengan nisab emas, yaitu 20 dinar atau sekitar 85 gram emas.
 • Nisab Hasil Pertanian
  Nisab hasil pertanian adalah 5 wasaq atau sekitar 653 kilogram.
 • Nisab Hewan Ternak
  Nisab hewan ternak berbeda-beda tergantung jenis hewannya. Misalnya, nisab sapi adalah 30 ekor, sedangkan nisab kambing adalah 40 ekor.

Dengan demikian, nisab merupakan aspek yang sangat penting dalam menentukan harta yang wajib dizakati. Jika harta yang dimiliki telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Nisab berbeda-beda tergantung jenis hartanya.

Haul

Haul merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan harta yang wajib dizakati. Haul adalah jangka waktu kepemilikan harta yang menjadi dasar pengenaan zakat. Jika harta tersebut telah dimiliki selama satu tahun atau lebih, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Penetapan haul ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pemilik harta untuk mengoptimalkan pemanfaatan hartanya sebelum dikeluarkan zakatnya.

 • Kepemilikan Penuh
  Haul hanya berlaku bagi harta yang dimiliki secara penuh dan sempurna. Jika harta tersebut masih memiliki hutang atau hak milik orang lain, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

 • Waktu Kepemilikan
  Haul dihitung sejak harta tersebut dimiliki secara penuh dan sempurna. Jika harta tersebut diperoleh secara bertahap, maka haul dihitung sejak harta tersebut mencapai nisab.

 • Jenis Harta
  Haul berbeda-beda tergantung jenis hartanya. Misalnya, haul untuk emas dan perak adalah satu tahun, sedangkan haul untuk hasil pertanian adalah saat panen.

 • Penghasilan Bersih
  Haul juga berlaku untuk penghasilan bersih, seperti gaji, upah, dan laba usaha. Haul untuk penghasilan bersih dihitung sejak penghasilan tersebut diterima.

Dengan demikian, haul merupakan aspek yang sangat penting dalam menentukan harta yang wajib dizakati. Haul memberikan kesempatan kepada pemilik harta untuk mengoptimalkan pemanfaatan hartanya sebelum dikeluarkan zakatnya. Haul juga berbeda-beda tergantung jenis hartanya.

Jenis harta

Jenis harta merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan harta yang wajib dizakati. Zakat wajib dikeluarkan dari jenis harta tertentu yang telah memenuhi syarat, seperti:

 • Emas dan perak
 • Uang
 • Hasil pertanian
 • Hewan ternak
 • Barang dagangan
 • Penghasilan
 • Investasi

Jenis harta yang wajib dizakati ini telah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Setiap jenis harta memiliki ketentuan zakat yang berbeda-beda, baik dari segi nisab maupun kadar zakatnya.

Penting untuk memahami jenis-jenis harta yang wajib dizakati agar tidak terjadi kesalahan dalam menunaikan zakat. Dengan mengetahui jenis hartanya, kita dapat mengetahui apakah harta tersebut sudah mencapai nisab dan wajib dikeluarkan zakatnya atau belum.

Penghasilan

Penghasilan merupakan salah satu jenis harta yang wajib dizakati. Penghasilan adalah segala sesuatu yang diperoleh seseorang sebagai hasil dari pekerjaannya, baik berupa gaji, upah, honorarium, maupun bentuk lainnya.

 • Gaji dan Upah
  Gaji dan upah merupakan penghasilan yang diterima oleh karyawan dari perusahaan atau instansi tempat mereka bekerja. Penghasilan ini wajib dizakati jika telah memenuhi nisab dan haul.
 • Honorarium
  Honorarium adalah imbalan yang diberikan kepada seseorang atas jasa yang telah dilakukannya, seperti honorarium untuk menjadi pembicara atau menulis artikel. Honorarium juga wajib dizakati jika telah memenuhi nisab dan haul.
 • Laba Usaha
  Laba usaha adalah keuntungan yang diperoleh dari suatu usaha atau bisnis. Laba usaha wajib dizakati jika telah memenuhi nisab dan haul.
 • Penghasilan dari Investasi
  Penghasilan dari investasi, seperti dividen saham atau bunga deposito, juga wajib dizakati jika telah memenuhi nisab dan haul.

Dengan demikian, semua jenis penghasilan yang telah memenuhi nisab dan haul wajib dizakati. Zakat penghasilan dihitung berdasarkan nisab dan kadar zakat yang telah ditetapkan, yaitu 2,5%.

Investasi

Investasi merupakan salah satu bentuk harta yang wajib dizakati. Investasi adalah penanaman modal pada suatu aset atau instrumen dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Dalam konteks harta yang wajib dizakati, investasi yang dimaksud adalah investasi yang telah memenuhi syarat, yaitu telah mencapai nisab dan haul.

Investasi menjadi salah satu komponen penting dalam harta yang wajib dizakati karena merupakan salah satu cara untuk mengembangkan dan mengoptimalkan harta. Dengan berinvestasi, seorang muslim dapat memperoleh keuntungan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, membantu orang lain, dan tentu saja untuk berzakat.

Contoh investasi yang termasuk dalam harta yang wajib dizakati antara lain saham, reksa dana, deposito, dan emas. Keuntungan yang diperoleh dari investasi tersebut, seperti dividen, bunga, atau selisih harga jual, wajib dizakati jika telah memenuhi nisab dan haul. Nisab investasi adalah sama dengan nisab emas, yaitu 20 dinar atau sekitar 85 gram emas.

Dengan memahami hubungan antara investasi dan harta yang wajib dizakati, umat Islam dapat menjalankan kewajiban zakatnya dengan lebih baik. Zakat investasi merupakan salah satu bentuk syukur atas nikmat yang telah Allah SWT berikan. Dengan berzakat, seorang muslim dapat membantu membersihkan dan mensucikan hartanya, sekaligus membantu orang lain yang membutuhkan.

Hutang

Hutang merupakan kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh seseorang kepada pihak lain. Dalam konteks harta yang wajib dizakati, hutang menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi kewajiban zakat seseorang. Hubungan antara hutang dan harta yang wajib dizakati dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

Pertama, hutang dapat mengurangi jumlah harta yang wajib dizakati. Hal ini disebabkan karena hutang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum menghitung harta yang wajib dizakati. Dengan demikian, jika seseorang memiliki hutang yang belum lunas, maka jumlah harta yang wajib dizakati akan berkurang dengan jumlah hutang tersebut.

Kedua, hutang juga dapat memengaruhi waktu penghitungan haul. Haul merupakan jangka waktu kepemilikan harta yang menjadi dasar pengenaan zakat. Jika seseorang memiliki hutang yang belum lunas, maka harta yang digunakan untuk membayar hutang tersebut tidak termasuk dalam perhitungan haul. Hal ini disebabkan karena harta tersebut belum menjadi milik penuh orang yang berhutang.

Dengan demikian, hutang merupakan salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam menentukan harta yang wajib dizakati. Hutang dapat mengurangi jumlah harta yang wajib dizakati dan juga memengaruhi waktu penghitungan haul. Oleh karena itu, penting bagi seorang muslim untuk mengelola hutangnya dengan baik agar tidak mengurangi kewajiban zakatnya.

Keperluan pokok

Dalam konteks harta yang wajib dizakati, keperluan pokok merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi kewajiban zakat seseorang. Keperluan pokok adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti sandang, pangan, papan, dan kesehatan.

 • Kebutuhan Primer

  Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting dan harus dipenuhi terlebih dahulu, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal.

 • Kebutuhan Sekunder

  Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup, seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

 • Kebutuhan Tersier

  Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang bersifat tambahan dan tidak terlalu penting, seperti rekreasi, hiburan, dan barang-barang mewah.

 • Utang untuk Kebutuhan Pokok

  Hutang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti biaya pengobatan atau biaya pendidikan, dapat mengurangi jumlah harta yang wajib dizakati.

Dengan memahami komponen dan implikasi keperluan pokok dalam harta yang wajib dizakati, umat Islam dapat menjalankan kewajiban zakatnya dengan lebih tepat dan sesuai dengan syariat. Zakat yang ditunaikan dari harta yang telah dikurangi dengan keperluan pokok akan lebih efektif dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dan mewujudkan keadilan sosial.

Harta campuran

Dalam konteks harta yang wajib dizakati, harta campuran merupakan harta yang terdiri dari beberapa jenis harta yang berbeda, baik yang wajib dizakati maupun yang tidak wajib dizakati. Keberadaan harta campuran ini menimbulkan beberapa implikasi dan pertimbangan khusus dalam menentukan harta yang wajib dizakati.

 • Komponen Harta Campuran
  Harta campuran dapat terdiri dari berbagai jenis harta, seperti uang, emas, perak, hasil pertanian, hewan ternak, dan barang dagangan. Beberapa komponen tersebut wajib dizakati, sementara yang lainnya tidak.
 • Penilaian Harta Campuran
  Untuk menentukan harta campuran yang wajib dizakati, perlu dilakukan penilaian terhadap komposisi dan nilai masing-masing komponen. Penilaian ini dilakukan dengan memisahkan dan mengidentifikasi bagian harta yang wajib dizakati dan yang tidak wajib dizakati.
 • Penghitungan Zakat Harta Campuran
  Setelah harta campuran dinilai, zakat dihitung berdasarkan bagian harta yang wajib dizakati. Zakat dihitung sesuai dengan ketentuan zakat untuk masing-masing jenis harta, seperti 2,5% untuk uang dan emas atau 10% untuk hasil pertanian.
 • Contoh Harta Campuran
  Sebagai contoh harta campuran adalah toko kelontong yang menjual berbagai jenis barang, seperti bahan makanan, pakaian, dan peralatan rumah tangga. Dalam hal ini, bagian dari harta toko yang berupa bahan makanan wajib dizakati, sedangkan bagian yang berupa pakaian dan peralatan rumah tangga tidak wajib dizakati.

Dengan memahami aspek harta campuran, umat Islam dapat menjalankan kewajiban zakatnya dengan lebih tepat dan sesuai syariat. Penilaian dan penghitungan zakat untuk harta campuran harus dilakukan dengan cermat agar kewajiban zakat dapat ditunaikan secara optimal.

Tanya Jawab tentang Harta yang Wajib Dizakati

Tanya jawab ini akan membahas beberapa pertanyaan umum dan penting terkait harta yang wajib dizakati. Pertanyaan-pertanyaan ini dipilih untuk mengantisipasi pertanyaan pembaca dan memberikan klarifikasi tentang aspek-aspek penting dalam menentukan harta yang wajib dizakati.

Pertanyaan 1: Apa saja jenis harta yang wajib dizakati?

Jawaban: Harta yang wajib dizakati meliputi emas, perak, uang, hasil pertanian, hewan ternak, barang dagangan, pendapatan, dan investasi yang telah memenuhi syarat nisab dan haul.

Pertanyaan 2: Apakah harta yang masih dalam bentuk utang wajib dizakati?

Jawaban: Tidak, harta yang masih dalam bentuk utang tidak wajib dizakati. Zakat hanya wajib dikeluarkan dari harta yang dimiliki secara penuh dan tidak memiliki tanggungan utang.

Pertanyaan 3: Bagaimana cara menghitung nisab emas dan perak?

Jawaban: Nisab emas adalah 20 dinar atau sekitar 85 gram, sedangkan nisab perak adalah 200 dirham atau sekitar 595 gram.

Pertanyaan 4: Apakah investasi dalam bentuk saham atau reksa dana wajib dizakati?

Jawaban: Ya, investasi dalam bentuk saham atau reksa dana wajib dizakati jika telah memenuhi syarat nisab dan haul. Nisab investasi adalah sama dengan nisab emas, yaitu 20 dinar.

Pertanyaan 5: Bagaimana jika harta campuran, seperti toko yang menjual berbagai jenis barang?

Jawaban: Harta campuran dinilai berdasarkan komposisi jenis hartanya. Bagian harta yang wajib dizakati, seperti bahan makanan, dipisahkan dan dizakati sesuai ketentuannya.

Pertanyaan 6: Mengapa perlu memahami harta yang wajib dizakati?

Jawaban: Memahami harta yang wajib dizakati penting untuk menjalankan kewajiban zakat secara tepat dan sesuai syariat. Dengan mengetahui harta yang wajib dizakati, umat Islam dapat memastikan bahwa mereka telah menunaikan zakat secara optimal.

Tanya jawab ini memberikan pemahaman dasar tentang harta yang wajib dizakati. Masih banyak aspek lain yang perlu dibahas dan dipelajari untuk memahami zakat secara lebih komprehensif. Pembahasan selanjutnya akan mengulas tentang tata cara penghitungan zakat dan hikmah menjalankan kewajiban zakat.

Lanjut membaca: Tata Cara Penghitungan Zakat

Tips Menentukan Harta yang Wajib Dizakati

Menunaikan zakat merupakan kewajiban penting bagi umat Islam yang memiliki harta tertentu. Untuk memastikan zakat ditunaikan secara tepat, diperlukan pemahaman yang baik tentang harta yang wajib dizakati. Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu:

Tip 1: Ketahui Jenis Harta yang Wajib Dizakati
Zakat wajib dikeluarkan dari beberapa jenis harta, antara lain emas, perak, uang, hasil pertanian, hewan ternak, dan barang dagangan.

Tip 2: Perhatikan Syarat Nisab
Zakat hanya wajib dikeluarkan jika harta telah mencapai batas minimal yang disebut nisab. Nisab berbeda-beda tergantung jenis hartanya.

Tip 3: Hitung Jangka Waktu Kepemilikan (Haul)
Harta yang wajib dizakati adalah harta yang telah dimiliki selama satu tahun atau lebih.

Tip 4: Hindari Hutang yang Belum Lunas
Harta yang masih memiliki tanggungan utang tidak wajib dizakati.

Tip 5: Perhatikan Harta Campuran
Jika memiliki harta campuran, seperti toko yang menjual berbagai jenis barang, maka zakat hanya wajib dikeluarkan dari bagian harta yang termasuk jenis harta yang wajib dizakati.

Tip 6: Konsultasikan dengan Ahli
Jika ragu atau memiliki pertanyaan tentang harta yang wajib dizakati, disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli, seperti ustadz atau lembaga zakat.

Dengan mengikuti tips ini, umat Islam dapat lebih mudah dalam menentukan harta yang wajib dizakati. Pemenuhan kewajiban zakat secara tepat dan optimal akan membawa keberkahan dan manfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat.

Lanjut membaca: Hikmah Menunaikan Zakat

Kesimpulan

Artikel ini telah mengulas berbagai aspek penting terkait “harta apakah yang wajib dizakati”. Pemahaman yang baik tentang topik ini sangat penting bagi umat Islam untuk menjalankan kewajiban zakat secara tepat dan optimal. Beberapa poin utama yang perlu dicermati antara lain:

 • Zakat wajib dikeluarkan dari jenis harta tertentu yang telah memenuhi syarat nisab dan haul.
 • Harta yang masih memiliki tanggungan utang tidak wajib dizakati.
 • Harta campuran, seperti toko yang menjual berbagai jenis barang, perlu dievaluasi untuk menentukan bagian harta yang wajib dizakati.

Menunaikan zakat bukanlah sekadar kewajiban ritual, tetapi memiliki hikmah yang besar bagi individu maupun masyarakat. Zakat dapat membersihkan harta, meningkatkan ketakwaan, membantu fakir miskin, dan mendorong pemerataan pendapatan. Dengan kesadaran akan pentingnya zakat, mari kita tunaikan kewajiban ini dengan penuh keikhlasan dan rasa tanggung jawab.Rekomendasi Herbal Alami :

Artikel Terkait

Bagikan:

sisca

Halo, Perkenalkan nama saya Sisca. Saya adalah salah satu penulis profesional yang suka berbagi ilmu. Dengan Artikel, saya bisa berbagi dengan teman - teman. Semoga semua artikel yang telah saya buat bisa bermanfaat. Pastikan Follow www.birdsnbees.co.id ya.. Terimakasih..

Ikuti di Google News

Artikel Pilihan

Artikel Terbaru

Story Terbaru