Panduan Lengkap Jenis Zakat Fitrah

sisca


Panduan Lengkap Jenis Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah salah satu jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam pada bulan Ramadan. Zakat ini dibayarkan dalam bentuk makanan pokok, seperti beras, gandum, atau kurma, dengan kadar tertentu untuk setiap jiwa.

Zakat fitrah memiliki banyak manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat. Secara individu, zakat fitrah dapat membersihkan harta dan jiwa dari dosa-dosa kecil yang dilakukan selama sebulan penuh berpuasa. Sementara bagi masyarakat, zakat fitrah dapat membantu meringankan beban ekonomi bagi fakir miskin dan kaum duafa.

Secara historis, zakat fitrah telah diwajibkan sejak zaman Rasulullah SAW. Pada awalnya, zakat fitrah dibayarkan dalam bentuk makanan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Namun seiring berjalannya waktu, zakat fitrah juga dapat dibayarkan dalam bentuk uang tunai dengan nilai yang setara dengan kadar makanan pokok yang ditentukan.

Jenis Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan salah satu jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam pada bulan Ramadan. Zakat ini memiliki beberapa aspek penting yang perlu diketahui, antara lain:

 • Waktu pembayaran
 • Besaran
 • Jenis makanan pokok
 • Penerima
 • Hukum
 • Hikmah
 • Dalil
 • Tata cara pembayaran

Aspek-aspek tersebut sangat penting untuk dipahami agar pelaksanaan zakat fitrah dapat dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan syariat. Misalnya, waktu pembayaran zakat fitrah adalah pada bulan Ramadan, mulai dari terbenam matahari pada malam terakhir Ramadan hingga sebelum shalat Idul Fitri. Sementara itu, jenis makanan pokok yang digunakan untuk membayar zakat fitrah adalah makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat, seperti beras, gandum, atau kurma.

Waktu Pembayaran

Waktu pembayaran zakat fitrah sangat berkaitan dengan jenis zakat fitrah yang dikeluarkan. Zakat fitrah wajib dibayarkan pada bulan Ramadan, tepatnya mulai dari terbenam matahari pada malam terakhir bulan Ramadan hingga sebelum shalat Idul Fitri. Hal ini dikarenakan zakat fitrah merupakan bentuk sedekah yang bertujuan untuk membersihkan diri dari segala dosa-dosa kecil yang dilakukan selama bulan puasa.

Waktu pembayaran zakat fitrah yang telah ditentukan tersebut memiliki hikmah tersendiri. Pembayaran zakat fitrah pada bulan Ramadan diharapkan dapat melatih jiwa untuk senantiasa bersedekah dan berbagi dengan sesama, khususnya kepada mereka yang membutuhkan. Selain itu, pembayaran zakat fitrah sebelum shalat Idul Fitri juga dimaksudkan agar harta yang dikeluarkan dapat langsung dimanfaatkan oleh para penerimanya untuk memenuhi kebutuhan hari raya.

Dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis zakat fitrah yang disesuaikan dengan waktu pembayarannya. Misalnya, zakat fitrah yang dibayarkan pada awal bulan Ramadan disebut dengan zakat fitrah muqaddamah. Sementara itu, zakat fitrah yang dibayarkan pada akhir bulan Ramadan disebut dengan zakat fitrah muakhirah. Meskipun waktu pembayarannya berbeda, namun nilai dan ketentuan zakat fitrah untuk kedua jenis tersebut tetap sama.

Dengan memahami hubungan antara waktu pembayaran dan jenis zakat fitrah, umat Islam dapat melaksanakan kewajiban zakat fitrah dengan benar dan tepat waktu. Hal ini akan membawa keberkahan dan pahala bagi yang menunaikannya, serta bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Besaran

Besaran zakat fitrah merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan ibadah zakat fitrah. Besaran zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh setiap jiwa adalah setara dengan satu sha’ makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Ukuran satu sha’ ini setara dengan sekitar 2,5 kilogram atau 3,5 liter.

Besaran zakat fitrah menjadi komponen penting yang menentukan keabsahan dan kesempurnaan ibadah zakat fitrah. Jika seseorang mengeluarkan zakat fitrah dengan besaran yang kurang dari satu sha’, maka zakat fitrahnya tidak dianggap sah dan masih memiliki tanggungan kewajiban. Sebaliknya, jika seseorang mengeluarkan zakat fitrah dengan besaran yang lebih dari satu sha’, maka kelebihan tersebut dianggap sebagai sedekah sunnah.

Dalam praktiknya, terdapat perbedaan besaran zakat fitrah yang dikeluarkan oleh masyarakat di berbagai daerah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan jenis makanan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Misalnya, di Indonesia, zakat fitrah umumnya dibayarkan dalam bentuk beras dengan besaran 2,5 kilogram per jiwa. Sementara di negara-negara Arab, zakat fitrah dibayarkan dalam bentuk kurma atau gandum dengan besaran yang setara dengan satu sha’.

Dengan memahami hubungan antara besaran dan jenis zakat fitrah, umat Islam dapat melaksanakan kewajiban zakat fitrah dengan benar dan sesuai dengan ketentuan syariat. Hal ini akan membawa keberkahan dan pahala bagi yang menunaikannya, serta bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Jenis Makanan Pokok

Jenis makanan pokok memiliki keterkaitan yang erat dengan jenis zakat fitrah yang dikeluarkan. Hal ini dikarenakan zakat fitrah merupakan sedekah dalam bentuk makanan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat.

Jenis makanan pokok menjadi komponen penting dalam zakat fitrah karena menjadi ukuran dalam menentukan besaran zakat fitrah yang harus dikeluarkan. Besaran zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh setiap jiwa adalah setara dengan satu sha’ makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Ukuran satu sha’ ini setara dengan sekitar 2,5 kilogram atau 3,5 liter.

Sebagai contoh, di Indonesia, makanan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat umumnya adalah beras. Oleh karena itu, zakat fitrah di Indonesia dibayarkan dalam bentuk beras dengan besaran 2,5 kilogram per jiwa. Sementara di negara-negara Arab, makanan pokok yang dikonsumsi adalah kurma atau gandum, sehingga zakat fitrah dibayarkan dalam bentuk kurma atau gandum dengan besaran yang setara dengan satu sha’.

Dengan memahami hubungan antara jenis makanan pokok dan jenis zakat fitrah, umat Islam dapat melaksanakan kewajiban zakat fitrah dengan benar dan sesuai dengan ketentuan syariat. Hal ini akan membawa keberkahan dan pahala bagi yang menunaikannya, serta bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Penerima

Penerima zakat fitrah merupakan komponen penting dalam ibadah zakat fitrah. Zakat fitrah wajib dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya, yaitu:

 1. Fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta sama sekali atau tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.
 2. Miskin, yaitu orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.
 3. Amil, yaitu orang yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat.
 4. Mualaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk memperkuat keimanannya.
 5. Riqab, yaitu hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya.
 6. Gharim, yaitu orang yang terlilit utang dan tidak mampu membayarnya.
 7. Fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, seperti untuk dakwah atau jihad.
 8. Ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal di perjalanan.

Pembagian zakat fitrah kepada penerima yang berhak sangat penting karena merupakan bentuk kepedulian sosial dan upaya untuk mewujudkan keadilan ekonomi dalam masyarakat. Dengan memberikan zakat fitrah kepada mereka yang membutuhkan, umat Islam dapat membantu meringankan beban hidup mereka dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk hidup lebih sejahtera.

Hukum

Hukum zakat fitrah dalam Islam sangat jelas, yaitu wajib bagi setiap muslim yang mampu untuk mengeluarkannya. Kewajiban ini didasarkan pada dalil-dalil dari Al-Qur’an dan As-Sunnah. Dalam Al-Qur’an, Allah SWT berfirman:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

– (QS. At-Taubah: 103)

Sementara dalam As-Sunnah, Rasulullah SAW bersabda:

“Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum atas setiap muslim, baik budak maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa.”

– (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari dalil-dalil tersebut, dapat dipahami bahwa hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap muslim yang mampu. Kemampuan yang dimaksud adalah memiliki kelebihan harta dari kebutuhan pokoknya sendiri dan keluarganya. Besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah satu sha’ makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat, seperti beras, gandum, atau kurma.

Hikmah

Hikmah zakat fitrah merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan ibadah zakat fitrah. Hikmah tersebut meliputi berbagai dimensi, di antaranya:

 • Membersihkan Diri

  Zakat fitrah berfungsi untuk membersihkan diri dari dosa-dosa kecil yang dilakukan selama bulan Ramadan, sehingga dapat kembali fitrah dan suci.

 • Kepedulian Sosial

  Zakat fitrah merupakan wujud kepedulian sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya fakir dan miskin, sehingga dapat meringankan beban mereka.

 • Mendidik Jiwa

  Pembayaran zakat fitrah dapat mendidik jiwa untuk senantiasa berbagi dan berempati kepada sesama, sehingga tercipta masyarakat yang harmonis dan saling membantu.

 • Menjaga Persatuan

  Zakat fitrah dapat menjadi sarana untuk menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam, karena semua muslim wajib mengeluarkan zakat fitrah tanpa memandang status sosial atau ekonomi.

Hikmah-hikmah zakat fitrah tersebut menunjukkan bahwa ibadah ini tidak hanya memiliki manfaat ritual, tetapi juga memiliki dampak sosial dan kemanusiaan yang luas. Zakat fitrah menjadi salah satu pilar penting dalam ajaran Islam, yang tidak hanya bertujuan untuk membersihkan diri, tetapi juga untuk membangun masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan harmonis.

Dalil

Dalil merupakan aspek penting dalam penetapan jenis zakat fitrah. Dalil berfungsi sebagai landasan hukum dan acuan dalam menentukan jenis-jenis zakat fitrah yang wajib dikeluarkan.

 • Al-Qur’an

  Dalam Al-Qur’an terdapat beberapa ayat yang menjadi dalil wajibnya zakat fitrah, di antaranya surat Al-Baqarah ayat 43 dan surat At-Taubah ayat 103. Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu.

 • Hadis

  Banyak hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang jenis zakat fitrah. Di antaranya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebesar satu sha’ kurma atau gandum untuk setiap jiwa.

 • Ijma’

  Para ulama sepakat (ijma’) bahwa zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu. Kesepakatan ini menjadi dalil yang kuat dalam penetapan jenis zakat fitrah.

 • Qiyas

  Zakat fitrah diqiyaskan dengan zakat maal. Sama seperti zakat maal, zakat fitrah juga memiliki ketentuan dan jenis tertentu yang harus dipenuhi.

Dengan adanya dalil-dalil tersebut, maka jelaslah bahwa jenis zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat, seperti beras, gandum, atau kurma. Dalil-dalil ini menjadi landasan hukum yang kuat dan tidak dapat dibantah dalam pelaksanaan zakat fitrah.

Tata cara pembayaran

Tata cara pembayaran merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan zakat fitrah. Hal ini dikarenakan tata cara pembayaran yang benar akan memastikan bahwa zakat fitrah tersalurkan kepada yang berhak dan sesuai dengan ketentuan syariat.

 • Waktu pembayaran

  Waktu pembayaran zakat fitrah dimulai sejak terbenam matahari pada malam terakhir bulan Ramadan hingga sebelum shalat Idul Fitri. Pembayaran zakat fitrah pada waktu tersebut dapat memastikan bahwa zakat fitrah dapat segera dimanfaatkan oleh para penerimanya untuk memenuhi kebutuhan hari raya.

 • Tempat pembayaran

  Tempat pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan di masjid, lembaga amil zakat, atau langsung kepada fakir miskin yang berhak menerimanya. Pembayaran zakat fitrah di tempat-tempat tersebut dapat memudahkan para muzaki dalam menyalurkan zakat fitrahnya.

 • Cara pembayaran

  Cara pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan secara langsung dengan menyerahkan makanan pokok atau secara tidak langsung dengan mentransfer uang tunai senilai makanan pokok yang diwajibkan. Pembayaran secara tidak langsung dapat memudahkan para muzaki yang tidak memiliki waktu atau kesulitan untuk menyerahkan makanan pokok secara langsung.

 • Jenis makanan pokok

  Jenis makanan pokok yang digunakan untuk membayar zakat fitrah harus sesuai dengan makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan zakat fitrah merupakan bentuk sedekah makanan yang bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.

Dengan memahami tata cara pembayaran zakat fitrah yang benar, umat Islam dapat melaksanakan kewajiban zakat fitrah dengan mudah dan tepat waktu. Hal ini akan membawa keberkahan dan pahala bagi yang menunaikannya, serta bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Tanya Jawab Seputar Jenis Zakat Fitrah

Tanya jawab berikut akan mengulas berbagai pertanyaan umum dan memberikan penjelasan mengenai jenis zakat fitrah.

Pertanyaan 1: Apa saja jenis makanan pokok yang dapat digunakan untuk membayar zakat fitrah?

Jawaban: Jenis makanan pokok yang digunakan untuk membayar zakat fitrah harus sesuai dengan makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Di Indonesia, zakat fitrah umumnya dibayarkan dalam bentuk beras.

Pertanyaan 2: Apakah boleh membayar zakat fitrah dengan uang tunai?

Jawaban: Boleh, dengan catatan uang tunai tersebut senilai dengan harga satu sha’ makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat.

Pertanyaan 3: Kapan waktu pembayaran zakat fitrah?

Jawaban: Waktu pembayaran zakat fitrah dimulai sejak terbenam matahari pada malam terakhir bulan Ramadan hingga sebelum shalat Idul Fitri.

Pertanyaan 4: Siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah?

Jawaban: Zakat fitrah berhak diterima oleh fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Pertanyaan 5: Apakah zakat fitrah wajib bagi semua umat Islam?

Jawaban: Ya, zakat fitrah wajib bagi setiap muslim yang mampu.

Pertanyaan 6: Apa hikmah di balik pembayaran zakat fitrah?

Jawaban: Di antaranya adalah untuk membersihkan diri dari dosa-dosa kecil, mendidik jiwa untuk berbagi, dan menjaga persatuan umat Islam.

Tanya jawab di atas memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang jenis zakat fitrah. Untuk pembahasan lebih lanjut, kita akan membahas tentang besaran dan tata cara pembayaran zakat fitrah.

Tips Membayar Zakat Fitrah

Membayar zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Berikut adalah beberapa tips agar pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan dengan benar dan lancar:

1. Tentukan jenis makanan pokok yang akan digunakan
Jenis makanan pokok yang digunakan untuk membayar zakat fitrah harus sesuai dengan makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Di Indonesia, zakat fitrah umumnya dibayarkan dalam bentuk beras.

2. Hitung besaran zakat fitrah yang harus dibayarkan
Besaran zakat fitrah yang harus dibayarkan adalah satu sha’ makanan pokok atau senilai dengan harga satu sha’ makanan pokok.

3. Bayarkan zakat fitrah tepat waktu
Waktu pembayaran zakat fitrah dimulai sejak terbenam matahari pada malam terakhir bulan Ramadan hingga sebelum shalat Idul Fitri.

4. Bayarkan zakat fitrah kepada lembaga yang terpercaya
Zakat fitrah dapat dibayarkan langsung kepada fakir miskin atau melalui lembaga amil zakat yang terpercaya.

5. Pastikan zakat fitrah yang dibayarkan sudah memenuhi syarat
Zakat fitrah yang dibayarkan harus memenuhi syarat, seperti makanan pokok yang digunakan masih layak konsumsi dan tidak dicampur dengan makanan lain.

6. Niatkan pembayaran zakat fitrah dengan ikhlas
Pembayaran zakat fitrah harus diniatkan dengan ikhlas karena Allah SWT.

7. Berdoa setelah membayar zakat fitrah
Setelah membayar zakat fitrah, dianjurkan untuk membaca doa agar zakat fitrah yang dibayarkan diterima oleh Allah SWT.

8. Mengajarkan anak untuk membayar zakat fitrah
Mengajarkan anak untuk membayar zakat fitrah sejak dini dapat menumbuhkan kesadaran mereka akan pentingnya berbagi dan membantu sesama.

Dengan mengikuti tips-tips di atas, umat Islam dapat melaksanakan kewajiban zakat fitrah dengan benar dan tepat waktu. Pembayaran zakat fitrah yang benar tidak hanya akan membersihkan diri dari dosa-dosa kecil, tetapi juga akan membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan.

Tips-tips di atas merupakan bagian penting dari pelaksanaan zakat fitrah. Memahami dan menerapkan tips-tips tersebut akan membantu umat Islam dalam menunaikan kewajiban zakat fitrah dengan baik dan benar.

Kesimpulan

Pembahasan mengenai jenis zakat fitrah dalam artikel ini memberikan beberapa pemahaman penting. Pertama, terdapat berbagai jenis makanan pokok yang dapat digunakan untuk membayar zakat fitrah, tergantung pada makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Kedua, besaran zakat fitrah yang harus dibayarkan adalah satu sha’ makanan pokok atau senilai dengan harganya. Ketiga, waktu pembayaran zakat fitrah dimulai sejak terbenam matahari pada malam terakhir bulan Ramadan hingga sebelum shalat Idul Fitri.

Pembayaran zakat fitrah memiliki banyak manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat. Bagi individu, zakat fitrah dapat membersihkan diri dari dosa-dosa kecil yang dilakukan selama bulan Ramadan. Bagi masyarakat, zakat fitrah dapat membantu meringankan beban ekonomi bagi fakir miskin dan kaum duafa. Oleh karena itu, umat Islam wajib menunaikan zakat fitrah sebagai bentuk kepedulian sosial dan ibadah kepada Allah SWT.Rekomendasi Herbal Alami :

Artikel Terkait

Bagikan:

sisca

Halo, Perkenalkan nama saya Sisca. Saya adalah salah satu penulis profesional yang suka berbagi ilmu. Dengan Artikel, saya bisa berbagi dengan teman - teman. Semoga semua artikel yang telah saya buat bisa bermanfaat. Pastikan Follow www.birdsnbees.co.id ya.. Terimakasih..

Tags

Ikuti di Google News

Artikel Pilihan

Artikel Terbaru

Story Terbaru