Panduan Lengkap Zakat Mal dan Zakat Fitrah: Wajib Tahu!

sisca


Panduan Lengkap Zakat Mal dan Zakat Fitrah: Wajib Tahu!

Zakat mal adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang telah mencapai nisab (batas kepemilikan tertentu). Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri. Contoh zakat mal adalah mengeluarkan 2,5% dari harta yang disimpan selama satu tahun. Sementara contoh zakat fitrah adalah mengeluarkan satu sha’ (sekitar 2,7 kg) makanan pokok seperti beras atau gandum.

Zakat memiliki banyak manfaat, baik bagi yang mengeluarkan maupun yang menerima. Bagi yang mengeluarkan zakat, zakat dapat membersihkan harta dan meningkatkan ketakwaan. Sementara bagi yang menerima zakat, zakat dapat membantu meringankan beban hidup dan meningkatkan kesejahteraan.

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, zakat mengalami perkembangan yang signifikan. Umar menetapkan aturan-aturan yang lebih jelas tentang zakat, termasuk nisab dan kadar zakat untuk berbagai jenis harta. Aturan-aturan ini kemudian menjadi dasar bagi sistem zakat yang berlaku hingga saat ini.

Zakat Mal dan Zakat Fitrah

Zakat mal dan zakat fitrah memiliki beberapa aspek penting yang perlu dipahami. Aspek-aspek ini meliputi:

 • Jenis harta
 • Nisab
 • Kadar zakat
 • Waktu mengeluarkan zakat
 • Penerima zakat
 • Hikmah zakat
 • Tata cara mengeluarkan zakat
 • Lembaga pengelola zakat
 • Dampak zakat

Setiap aspek ini memiliki peran penting dalam pelaksanaan zakat. Misalnya, jenis harta menentukan apakah seseorang wajib mengeluarkan zakat mal atau tidak. Nisab menentukan batas minimal harta yang wajib dizakati. Kadar zakat menentukan jumlah harta yang harus dikeluarkan sebagai zakat. Waktu mengeluarkan zakat menentukan kapan zakat harus dikeluarkan. Penerima zakat menentukan siapa saja yang berhak menerima zakat. Hikmah zakat menjelaskan manfaat dan tujuan zakat. Tata cara mengeluarkan zakat menjelaskan bagaimana cara mengeluarkan zakat yang benar. Lembaga pengelola zakat menjelaskan lembaga yang bertugas mengelola zakat. Dampak zakat menjelaskan pengaruh zakat terhadap masyarakat.

Jenis Harta

Jenis harta merupakan aspek penting dalam zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal wajib dikeluarkan dari jenis harta tertentu yang telah mencapai nisab. Jenis harta yang wajib dizakati antara lain:

 • Emas dan perak
 • Uang
 • Hasil pertanian
 • Hasil perniagaan
 • Hewan ternak

Sedangkan zakat fitrah wajib dikeluarkan dari jenis harta makanan pokok. Jenis makanan pokok yang biasa digunakan untuk zakat fitrah adalah beras, gandum, kurma, dan anggur. Besarnya zakat fitrah adalah satu sha’ untuk setiap jiwa.

Jenis harta sangat berpengaruh terhadap kewajiban zakat. Misalnya, jika seseorang memiliki harta berupa emas yang telah mencapai nisab, maka ia wajib mengeluarkan zakat mal sebesar 2,5%. Namun, jika seseorang hanya memiliki harta berupa baju atau kendaraan, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat mal.

Memahami jenis harta yang wajib dizakati sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan zakat. Kesalahan dalam menentukan jenis harta dapat menyebabkan seseorang kurang bayar atau kelebihan bayar zakat.

Nisab

Nisab merupakan batas minimal harta yang wajib dizakati. Nisab menjadi salah satu aspek penting dalam zakat mal dan zakat fitrah, karena menentukan wajib atau tidaknya seseorang mengeluarkan zakat. Besarnya nisab berbeda-beda tergantung jenis hartanya. Misalnya, nisab untuk zakat emas adalah 85 gram, nisab untuk zakat perak adalah 595 gram, dan nisab untuk zakat hasil pertanian adalah 653 kg.

Nisab sangat berpengaruh terhadap kewajiban zakat. Misalnya, jika seseorang memiliki harta berupa emas senilai 100 gram, maka ia wajib mengeluarkan zakat mal karena telah mencapai nisab. Namun, jika seseorang hanya memiliki harta berupa emas senilai 50 gram, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat mal karena belum mencapai nisab.

Memahami nisab sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan zakat. Kesalahan dalam menentukan nisab dapat menyebabkan seseorang kurang bayar atau kelebihan bayar zakat. Selain itu, pemahaman tentang nisab juga dapat membantu kita dalam mengukur dan mengelola harta kekayaan dengan lebih baik.

Kadar Zakat

Kadar zakat merupakan aspek penting dalam zakat mal dan zakat fitrah. Kadar zakat adalah ukuran jumlah harta yang wajib dikeluarkan sebagai zakat. Besarnya kadar zakat berbeda-beda tergantung jenis hartanya. Misalnya, kadar zakat untuk zakat mal adalah 2,5%, sedangkan kadar zakat untuk zakat fitrah adalah satu sha’ makanan pokok.

Kadar zakat sangat berpengaruh terhadap jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Misalnya, jika seseorang memiliki harta berupa emas senilai 100 gram, maka ia wajib mengeluarkan zakat mal sebesar 2,5 gram emas. Namun, jika kadar zakatnya hanya 1%, maka ia hanya wajib mengeluarkan zakat mal sebesar 1 gram emas.

Memahami kadar zakat sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan zakat. Kesalahan dalam menentukan kadar zakat dapat menyebabkan seseorang kurang bayar atau kelebihan bayar zakat. Selain itu, pemahaman tentang kadar zakat juga dapat membantu kita dalam mengelola harta kekayaan dengan lebih baik.

Waktu Mengeluarkan Zakat

Waktu mengeluarkan zakat merupakan aspek penting dalam zakat mal dan zakat fitrah. Waktu mengeluarkan zakat menentukan kapan zakat tersebut harus dikeluarkan. Waktu mengeluarkan zakat berbeda-beda tergantung jenis zakatnya. Misalnya, zakat mal dikeluarkan setiap tahun pada saat harta telah mencapai nisab dan haul, sedangkan zakat fitrah dikeluarkan pada saat menjelang hari raya Idul Fitri.

Waktu mengeluarkan zakat sangat berpengaruh terhadap keabsahan zakat. Misalnya, jika seseorang mengeluarkan zakat mal sebelum harta tersebut mencapai nisab atau haul, maka zakat tersebut tidak sah. Demikian juga jika seseorang mengeluarkan zakat fitrah setelah hari raya Idul Fitri, maka zakat tersebut tidak sah.

Memahami waktu mengeluarkan zakat sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan zakat. Kesalahan dalam menentukan waktu mengeluarkan zakat dapat menyebabkan zakat tidak sah atau kurang sempurna. Selain itu, pemahaman tentang waktu mengeluarkan zakat juga dapat membantu kita dalam mengelola harta kekayaan dengan lebih baik.

Penerima zakat

Penerima zakat merupakan salah satu aspek penting dalam zakat mal dan zakat fitrah. Penerima zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Penyaluran zakat kepada penerima zakat yang tepat akan memastikan bahwa zakat dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

 • Fakir

  Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Fakir merupakan salah satu penerima zakat yang paling utama.

 • Miskin

  Miskin adalah orang yang memiliki harta benda, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Miskin juga merupakan salah satu penerima zakat yang utama.

 • Amil

  Amil adalah orang yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Amil berhak menerima zakat sebagai imbalan atas jasanya.

 • Muallaf

  Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam. Muallaf berhak menerima zakat untuk membantu mereka dalam proses pengenalan dan pengamalan Islam.

Selain keempat golongan tersebut, zakat juga dapat disalurkan kepada beberapa golongan lainnya, seperti ibnu sabil (orang yang sedang dalam perjalanan), gharim (orang yang berutang), riqab (budak), dan fisabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah). Penyaluran zakat kepada penerima zakat yang tepat akan membantu dalam pendistribusian kekayaan yang lebih merata dan berkeadilan di masyarakat.

Hikmah zakat

Hikmah zakat merupakan salah satu aspek penting dalam zakat mal dan zakat fitrah. Hikmah zakat adalah manfaat dan tujuan di balik pelaksanaan zakat. Memahami hikmah zakat sangat penting agar kita dapat menghayati dan menjalankan zakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan.

Hikmah zakat sangat erat kaitannya dengan zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal dan zakat fitrah merupakan dua jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat. Zakat mal dikeluarkan dari harta yang telah mencapai nisab dan haul, sedangkan zakat fitrah dikeluarkan menjelang hari raya Idul Fitri. Hikmah dari zakat mal dan zakat fitrah antara lain:

 1. Membersihkan harta dari hak orang lain
 2. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT
 3. Menolong fakir miskin dan kaum dhuafa
 4. Menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi
 5. Mempererat tali persaudaraan sesama muslim

Memahami hikmah zakat dapat memotivasi kita untuk mengeluarkan zakat dengan ikhlas dan tepat waktu. Dengan memahami hikmah zakat, kita juga dapat melihat bahwa zakat bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga merupakan ibadah yang memiliki banyak manfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain.

Tata cara mengeluarkan zakat

Tata cara mengeluarkan zakat merupakan aspek penting dalam zakat mal dan zakat fitrah. Tata cara yang benar akan memastikan bahwa zakat dapat dikeluarkan dengan sah dan sempurna, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi penerima zakat.

Dalam mengeluarkan zakat mal, ada beberapa langkah yang harus diikuti, yaitu:

 1. Menghitung harta yang wajib dizakati (nisab)
 2. Menghitung kadar zakat yang harus dikeluarkan (2,5%)
 3. Mendistribusikan zakat kepada penerima zakat yang berhak

Sementara itu, dalam mengeluarkan zakat fitrah, langkah-langkahnya sedikit berbeda, yaitu:

 1. Menghitung jumlah jiwa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah
 2. Menentukan jenis makanan pokok yang akan digunakan untuk zakat fitrah
 3. Menghitung kadar zakat fitrah yang harus dikeluarkan (satu sha’ atau sekitar 2,7 kg)
 4. Mendistribusikan zakat fitrah kepada penerima zakat yang berhak

Memahami tata cara mengeluarkan zakat sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan zakat. Kesalahan dalam tata cara mengeluarkan zakat dapat menyebabkan zakat tidak sah atau kurang sempurna. Selain itu, pemahaman tentang tata cara mengeluarkan zakat juga dapat membantu kita dalam mengelola harta kekayaan dengan lebih baik.

Lembaga pengelola zakat

Lembaga pengelola zakat merupakan lembaga yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat. Lembaga pengelola zakat memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan zakat mal dan zakat fitrah. Lembaga pengelola zakat memastikan bahwa zakat dapat disalurkan kepada penerima zakat yang berhak secara tepat waktu dan tepat sasaran.

Keberadaan lembaga pengelola zakat sangat penting karena zakat mal dan zakat fitrah merupakan ibadah yang memiliki banyak ketentuan dan syarat. Pengelolaan zakat yang tidak tepat dapat menyebabkan zakat tidak sah atau tidak sampai kepada penerima zakat yang berhak. Oleh karena itu, diperlukan lembaga pengelola zakat yang profesional dan amanah untuk mengelola zakat.

Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga pengelola zakat yang telah mendapatkan izin dari pemerintah, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU), dan Dompet Dhuafa. Lembaga-lembaga pengelola zakat ini memiliki jaringan yang luas di seluruh Indonesia, sehingga dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Dengan menyalurkan zakat melalui lembaga pengelola zakat, masyarakat dapat yakin bahwa zakat mereka akan dikelola dengan baik dan disalurkan kepada penerima zakat yang berhak. Lembaga pengelola zakat juga dapat memberikan laporan penggunaan zakat secara transparan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana zakat mereka digunakan.

Dampak zakat

Zakat memiliki dampak yang sangat besar bagi masyarakat, baik bagi yang mengeluarkan zakat (muzakki) maupun bagi yang menerima zakat (mustahik). Bagi muzakki, zakat dapat membersihkan harta dari hak orang lain dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Bagi mustahik, zakat dapat membantu meringankan beban hidup, meningkatkan kesejahteraan, dan memberikan harapan baru.

Zakat mal dan zakat fitrah merupakan dua jenis zakat yang memiliki dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Zakat mal yang dikeluarkan dari harta yang telah mencapai nisab dan haul dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Sementara itu, zakat fitrah yang dikeluarkan menjelang hari raya Idul Fitri dapat membantu meringankan beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.

Salah satu contoh nyata dampak zakat adalah berkurangnya angka kemiskinan di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Indonesia turun dari 10,96% pada September 2021 menjadi 9,54% pada Maret 2022. Penurunan angka kemiskinan ini salah satunya disebabkan oleh peran zakat yang semakin besar dalam membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tanya Jawab Zakat Mal dan Zakat Fitrah

Tanya jawab berikut akan menjawab beberapa pertanyaan umum mengenai zakat mal dan zakat fitrah, dua jenis zakat wajib bagi umat Islam.

Pertanyaan 1: Apakah perbedaan antara zakat mal dan zakat fitrah?

Jawaban: Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta yang telah mencapai nisab dan haul, sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan menjelang hari raya Idul Fitri oleh setiap muslim yang mampu.

Pertanyaan 2: Berapa nisab zakat mal untuk emas dan perak?

Jawaban: Nisab zakat mal untuk emas adalah 85 gram, sedangkan nisab zakat mal untuk perak adalah 595 gram.

Pertanyaan 3: Apakah boleh mengeluarkan zakat mal sebelum harta mencapai haul?

Jawaban: Tidak boleh, karena haul merupakan salah satu syarat wajib zakat mal.

Pertanyaan 4: Kepada siapa saja zakat boleh disalurkan?

Jawaban: Zakat boleh disalurkan kepada fakir, miskin, amil, muallaf, ibnu sabil, gharim, riqab, dan fisabilillah.

Pertanyaan 5: Apakah zakat fitrah boleh dikeluarkan dalam bentuk uang?

Jawaban: Boleh, namun lebih utama dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok.

Pertanyaan 6: Bagaimana cara menghitung zakat fitrah?

Jawaban: Zakat fitrah dihitung dengan cara mengukur satu sha’ makanan pokok, seperti beras atau gandum, untuk setiap jiwa.

Tanya jawab di atas memberikan beberapa informasi penting mengenai zakat mal dan zakat fitrah. Masih banyak aspek lain yang perlu dipahami dalam zakat, sehingga pembahasan selanjutnya akan mengulas lebih dalam tentang hikmah, tata cara, dan dampak zakat.

Dengan memahami zakat secara komprehensif, kita dapat melaksanakan ibadah zakat dengan benar dan mendapatkan manfaat yang optimal.

Tips Mengelola Zakat Mal dan Zakat Fitrah

Mengelola zakat mal dan zakat fitrah dengan baik sangat penting untuk memastikan bahwa zakat tersalurkan dengan tepat dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu Anda mengelola zakat dengan lebih baik:

Tip 1: Hitung zakat secara akurat

Untuk menghitung zakat mal, Anda perlu mengetahui nisab dan kadar zakat yang berlaku untuk jenis harta yang Anda miliki. Untuk zakat fitrah, Anda perlu mengetahui jumlah jiwa yang wajib mengeluarkan zakat dan jenis makanan pokok yang akan digunakan.

Tip 2: Keluarkan zakat tepat waktu

Zakat mal dikeluarkan setiap tahun pada saat harta telah mencapai nisab dan haul, sedangkan zakat fitrah dikeluarkan pada saat menjelang hari raya Idul Fitri. Menunda pengeluaran zakat dapat mengurangi pahala dan berpotensi mengurangi manfaat bagi penerima zakat.

Tip 3: Salurkan zakat kepada lembaga pengelola zakat yang terpercaya

Banyak lembaga pengelola zakat yang telah mendapatkan izin dari pemerintah. Menyalurkan zakat melalui lembaga pengelola zakat dapat memastikan bahwa zakat Anda tersalurkan kepada penerima zakat yang berhak secara tepat waktu dan tepat sasaran.

Tip 4: Buat laporan penggunaan zakat

Bagi Anda yang mengeluarkan zakat dalam jumlah besar, disarankan untuk membuat laporan penggunaan zakat. Laporan ini dapat membantu Anda memantau penggunaan zakat dan memastikan bahwa zakat telah digunakan sesuai dengan ketentuan syariat.

Tip 5: Edukasi masyarakat tentang zakat

Edukasi masyarakat tentang zakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban berzakat dan manfaat zakat bagi masyarakat. Anda dapat melakukan edukasi melalui berbagai saluran, seperti ceramah, media sosial, atau tulisan.

Dengan mengikuti tips di atas, Anda dapat mengelola zakat mal dan zakat fitrah dengan lebih baik. Dengan mengelola zakat dengan baik, Anda dapat memastikan bahwa zakat tersalurkan kepada penerima zakat yang berhak dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Bagian selanjutnya dari artikel ini akan membahas tentang dampak zakat bagi masyarakat dan bagaimana zakat dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

Kesimpulan

Artikel ini telah mengulas berbagai aspek mengenai zakat mal dan zakat fitrah, dua jenis zakat wajib bagi umat Islam. Artikel ini membahas tentang perbedaan antara zakat mal dan zakat fitrah, nisab dan kadar zakat, waktu mengeluarkan zakat, penerima zakat, hikmah zakat, tata cara mengeluarkan zakat, peran lembaga pengelola zakat, dan dampak zakat bagi masyarakat.

Beberapa poin utama yang dapat disimpulkan dari artikel ini adalah sebagai berikut:

 1. Zakat mal dan zakat fitrah memiliki peran penting dalam membersihkan harta dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, serta membantu meringankan beban masyarakat miskin dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
 2. Dalam mengelola zakat, sangat penting untuk memahami nisab, kadar zakat, waktu mengeluarkan zakat, dan penerima zakat yang berhak, agar zakat dapat disalurkan dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan syariat.
 3. Dengan menyalurkan zakat melalui lembaga pengelola zakat yang terpercaya, masyarakat dapat yakin bahwa zakat mereka akan dikelola dengan baik dan tersalurkan kepada penerima zakat yang berhak.

Sebagai penutup, zakat mal dan zakat fitrah merupakan ibadah yang memiliki banyak manfaat bagi individu dan masyarakat. Dengan memahami dan menjalankan zakat dengan benar, kita dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.Rekomendasi Herbal Alami :

Artikel Terkait

Bagikan:

sisca

Halo, Perkenalkan nama saya Sisca. Saya adalah salah satu penulis profesional yang suka berbagi ilmu. Dengan Artikel, saya bisa berbagi dengan teman - teman. Semoga semua artikel yang telah saya buat bisa bermanfaat. Pastikan Follow www.birdsnbees.co.id ya.. Terimakasih..

Tags

Ikuti di Google News

Artikel Pilihan

Artikel Terbaru

Story Terbaru