Zakat untuk Harta Benda: Panduan Lengkap

sisca


Zakat untuk Harta Benda: Panduan Lengkap

Zakat untuk harta benda disebut zakat mal. Zakat mal adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Contohnya, jika seseorang memiliki emas senilai Rp10.000.000, maka zakat mal yang harus dikeluarkan adalah sebesar 2,5% atau Rp250.000.

Zakat mal memiliki banyak manfaat, di antaranya adalah untuk membersihkan harta benda, menumbuhkan sifat dermawan, dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Dalam sejarah Islam, zakat mal telah menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang penting dan telah digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan sosial, seperti pembangunan masjid, sekolah, dan rumah sakit.

Artikel ini akan membahas lebih dalam tentang zakat mal, termasuk syarat-syarat wajib zakat mal, jenis-jenis harta yang wajib dizakati, dan tata cara penyaluran zakat mal. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Zakat untuk Harta Benda Disebut

Zakat untuk harta benda disebut zakat mal. Zakat mal memiliki banyak aspek penting yang perlu dipahami, di antaranya:

 • Syarat wajib
 • Jenis harta
 • Nisab
 • Kadar
 • Waktu
 • Penyaluran
 • Hukum
 • Manfaat
 • Sejarah
 • Kontroversi

Setiap aspek memiliki penjelasan dan aturan tersendiri yang perlu dipelajari dan dipahami. Misalnya, syarat wajib zakat mal adalah beragama Islam, balig, berakal, merdeka, dan memiliki harta yang mencapai nisab. Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dizakati. Kadar zakat mal berbeda-beda tergantung jenis hartanya. Waktu mengeluarkan zakat mal adalah setelah haul (satu tahun kepemilikan). Penyaluran zakat mal harus sesuai dengan ketentuan syariat, yaitu kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat.

Syarat wajib

Syarat wajib adalah ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang muslim agar wajib mengeluarkan zakat mal. Syarat-syarat tersebut antara lain beragama Islam, balig, berakal, merdeka, dan memiliki harta yang mencapai nisab. Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dizakati. Besarnya nisab berbeda-beda tergantung jenis hartanya.

Syarat wajib merupakan komponen penting dalam zakat mal. Tanpa memenuhi syarat wajib, seorang muslim tidak wajib mengeluarkan zakat mal. Hal ini menunjukkan bahwa syarat wajib memiliki pengaruh yang besar terhadap zakat untuk harta benda disebut. Dalam praktiknya, syarat wajib sangat penting untuk diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan dalam penetapan kewajiban zakat mal.

Sebagai contoh, jika seseorang memiliki harta yang mencapai nisab tetapi belum balig atau belum berakal, maka orang tersebut tidak wajib mengeluarkan zakat mal. Demikian juga, jika seseorang memiliki harta yang mencapai nisab tetapi tidak merdeka atau tidak beragama Islam, maka orang tersebut tidak wajib mengeluarkan zakat mal. Dengan memahami syarat wajib zakat mal, umat Islam dapat memahami kewajiban mereka dalam berzakat dan melaksanakannya dengan benar.

Jenis Harta

Jenis harta merupakan salah satu aspek penting dalam zakat mal. Jenis harta yang wajib dizakati meliputi:

 • Emas dan Perak

  Emas dan perak merupakan jenis harta yang paling utama wajib dizakati. Nisab emas adalah 20 dinar atau sekitar 85 gram, sedangkan nisab perak adalah 200 dirham atau sekitar 595 gram.

 • Harta Perniagaan

  Harta perniagaan adalah harta yang diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan. Nisab harta perniagaan adalah senilai dengan nisab emas, yaitu 20 dinar atau sekitar 85 gram.

 • Harta Pertanian

  Harta pertanian adalah hasil panen dari pertanian, seperti padi, jagung, dan gandum. Nisab harta pertanian adalah 5 wasaq atau sekitar 653 kilogram.

 • Hewan Ternak

  Hewan ternak yang wajib dizakati adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing. Nisab hewan ternak berbeda-beda tergantung jenis hewannya.

Jenis harta yang wajib dizakati tidak terbatas pada yang disebutkan di atas. Secara umum, semua harta yang memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup wajib dizakati. Dengan memahami jenis-jenis harta yang wajib dizakati, umat Islam dapat mengetahui kewajiban mereka dalam berzakat dan melaksanakannya dengan benar.

Nisab

Nisab merupakan salah satu komponen penting dalam zakat untuk harta benda disebut (zakat mal). Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dizakati. Dengan kata lain, jika harta yang dimiliki belum mencapai nisab, maka tidak wajib dizakati. Sebaliknya, jika harta yang dimiliki telah mencapai nisab, maka wajib dizakati.

Hubungan antara nisab dan zakat mal sangat erat. Nisab menjadi penentu apakah seseorang wajib mengeluarkan zakat mal atau tidak. Tanpa nisab, tidak ada ukuran yang jelas untuk menentukan harta mana yang wajib dizakati. Akibatnya, zakat mal tidak dapat diterapkan secara adil dan merata.

Contoh nisab dalam zakat mal misalnya, untuk emas adalah 85 gram, perak 595 gram, dan uang tunai jika telah mencapai 85 gram emas. Jika seseorang memiliki harta berupa emas seberat 100 gram, maka ia wajib mengeluarkan zakat mal karena telah mencapai nisab. Sebaliknya, jika ia hanya memiliki emas seberat 50 gram, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat mal karena belum mencapai nisab.

Pemahaman yang baik tentang nisab sangat penting bagi umat Islam. Dengan memahami nisab, umat Islam dapat mengetahui kewajiban mereka dalam berzakat dan melaksanakannya dengan benar.

Kadar

Kadar zakat untuk harta benda disebut (zakat mal) merupakan presentase tertentu yang wajib dikeluarkan dari harta yang telah mencapai nisab. Kadar zakat mal berbeda-beda, tergantung jenis hartanya.

 • Kadar Zakat Emas dan Perak

  Kadar zakat emas dan perak adalah 2,5%. Artinya, jika seseorang memiliki emas seberat 100 gram, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 2,5 gram emas.

 • Kadar Zakat Harta Perniagaan

  Kadar zakat harta perniagaan adalah 2,5%. Artinya, jika seseorang memiliki harta perniagaan senilai Rp1.000.000, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah sebesar Rp25.000.

 • Kadar Zakat Harta Pertanian

  Kadar zakat harta pertanian adalah 5% atau 10%, tergantung jenis tanamannya. Jika tanaman termasuk tanaman yang diairi dengan biaya, maka kadar zakatnya adalah 5%. Sebaliknya, jika tanaman termasuk tanaman yang diairi dengan air hujan, maka kadar zakatnya adalah 10%.

 • Kadar Zakat Hewan Ternak

  Kadar zakat hewan ternak berbeda-beda, tergantung jenis hewannya. Misalnya, kadar zakat unta adalah 1 ekor unta betina untuk setiap 30 ekor unta betina yang dimiliki. Sedangkan kadar zakat sapi adalah 1 ekor sapi betina untuk setiap 30 ekor sapi betina yang dimiliki.

Kadar zakat mal sangat penting untuk diketahui oleh umat Islam. Dengan memahami kadar zakat mal, umat Islam dapat mengetahui berapa jumlah zakat yang wajib mereka keluarkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa zakat yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Waktu

Waktu merupakan salah satu aspek penting dalam zakat untuk harta benda disebut (zakat mal). Waktu yang dimaksud adalah waktu di mana zakat mal wajib dikeluarkan. Dengan memahami waktu zakat mal, umat Islam dapat melaksanakan kewajiban zakat mereka dengan tepat waktu.

 • Waktu Wajib

  Waktu wajib zakat mal adalah setelah harta mencapai nisab dan berlalu satu tahun kepemilikan (haul). Haul dihitung sejak harta tersebut dimiliki secara penuh dan tidak berutang.

 • Waktu Sunnah

  Waktu sunnah mengeluarkan zakat mal adalah pada bulan Ramadan, khususnya pada malam atau hari Idul Fitri. Mengeluarkan zakat pada waktu sunnah ini sangat dianjurkan karena memiliki keutamaan tersendiri.

 • Waktu Makruh

  Waktu makruh mengeluarkan zakat mal adalah sebelum harta mencapai nisab atau sebelum berlalu satu tahun kepemilikan (haul). Mengeluarkan zakat pada waktu makruh ini tidak dianjurkan karena tidak sesuai dengan ketentuan syariat.

 • Waktu Haram

  Waktu haram mengeluarkan zakat mal adalah setelah lewat satu tahun kepemilikan (haul) tetapi harta sudah tidak mencapai nisab. Mengeluarkan zakat pada waktu haram ini tidak sah karena harta sudah tidak wajib dizakati.

Memahami waktu zakat mal sangat penting bagi umat Islam. Dengan memahami waktu zakat mal, umat Islam dapat mengetahui kapan mereka wajib mengeluarkan zakat, kapan waktu sunnah mengeluarkan zakat, dan kapan waktu makruh atau haram mengeluarkan zakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa zakat yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Penyaluran

Penyaluran merupakan aspek penting dalam zakat untuk harta benda disebut (zakat mal). Penyaluran zakat mal adalah proses pendistribusian harta zakat kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Memahami penyaluran zakat mal sangat penting untuk memastikan bahwa zakat yang dikeluarkan dapat dimanfaatkan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

 • Penerima Zakat

  Penerima zakat mal adalah delapan golongan yang telah ditentukan dalam Al-Qur’an, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mualaf, budak, orang yang berutang, fisabilillah, dan ibnus sabil.

 • Cara Penyaluran

  Penyaluran zakat mal dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga amil zakat. Penyaluran secara langsung dilakukan dengan memberikan zakat kepada penerima zakat secara langsung. Sementara itu, penyaluran melalui lembaga amil zakat dilakukan dengan menyerahkan zakat kepada lembaga amil zakat yang akan mendistribusikannya kepada penerima zakat.

 • Waktu Penyaluran

  Waktu penyaluran zakat mal adalah setelah zakat wajib dikeluarkan. Penyaluran zakat mal dapat dilakukan segera setelah zakat wajib dikeluarkan atau ditunda sampai waktu tertentu, misalnya pada bulan Ramadan atau Idul Fitri.

 • Dokumentasi Penyaluran

  Dokumentasi penyaluran zakat mal sangat penting untuk memastikan bahwa zakat yang dikeluarkan telah disalurkan dengan benar. Dokumentasi penyaluran zakat mal dapat berupa bukti penyerahan zakat kepada penerima zakat atau bukti penyerahan zakat kepada lembaga amil zakat.

Penyaluran zakat mal yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa zakat yang dikeluarkan dapat dimanfaatkan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dengan memahami aspek penyaluran zakat mal, umat Islam dapat melaksanakan kewajiban zakat mereka dengan benar dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Hukum

Hukum merupakan aspek penting dalam zakat untuk harta benda disebut (zakat mal). Hukum zakat mal mengatur segala ketentuan tentang zakat mal, mulai dari syarat wajib, jenis harta yang wajib dizakati, nisab, kadar, waktu, sampai penyalurannya. Hukum zakat mal bersumber dari Al-Qur’an, Sunnah, dan ijma’ ulama.

Hukum zakat mal memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan kewajiban zakat. Tanpa hukum yang jelas, zakat mal tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Hukum zakat mal memastikan bahwa zakat mal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Contoh nyata hukum zakat mal dalam kehidupan sehari-hari misalnya, ketentuan tentang nisab emas sebesar 85 gram. Ketentuan ini merupakan hukum yang wajib ditaati oleh setiap muslim yang memiliki harta emas. Jika seseorang memiliki emas seberat 85 gram atau lebih, maka ia wajib mengeluarkan zakat mal sebesar 2,5%. Ketentuan ini sangat penting untuk memastikan bahwa zakat mal dikeluarkan secara adil dan merata.

Memahami hukum zakat mal sangat penting bagi umat Islam. Dengan memahami hukum zakat mal, umat Islam dapat mengetahui kewajiban mereka dalam berzakat dan melaksanakannya dengan benar. Hal ini penting untuk memastikan bahwa zakat yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Manfaat

Manfaat zakat untuk harta benda disebut (zakat mal) sangat luas, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Zakat mal memiliki peran penting dalam pembersihan harta, penumbuhkan sifat dermawan, dan pemerataan kesejahteraan.

 • Pembersihan Harta

  Zakat mal berfungsi untuk membersihkan harta dari hak orang lain yang mungkin tercampur di dalamnya. Dengan mengeluarkan zakat, seorang muslim telah menyucikan hartanya dari segala bentuk kecurangan dan ketidakadilan.

 • Penumbuhan Sifat Dermawan

  Zakat mal melatih jiwa seorang muslim untuk menjadi dermawan dan memiliki kepedulian sosial. Dengan mengeluarkan sebagian hartanya untuk membantu orang lain, seorang muslim dapat mengembangkan sifat empati dan kasih sayang.

 • Pemerataan Kesejahteraan

  Zakat mal merupakan salah satu instrumen penting dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat. Harta yang dikeluarkan sebagai zakat akan disalurkan kepada fakir miskin dan golongan yang membutuhkan lainnya, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 • Investasi Akhirat

  Zakat mal juga merupakan investasi akhirat bagi seorang muslim. Dengan mengeluarkan zakat, seorang muslim telah menabung pahala di sisi Allah SWT. Pahala tersebut akan menjadi bekal berharga di akhirat kelak.

Manfaat zakat mal sangat nyata dan terasa dalam kehidupan masyarakat. Zakat mal tidak hanya bermanfaat bagi penerima zakat, tetapi juga bagi pemberi zakat itu sendiri. Dengan mengeluarkan zakat, seorang muslim telah menjalankan perintah Allah SWT, menyucikan hartanya, menumbuhkan sifat dermawan, dan berinvestasi untuk akhiratnya. Oleh karena itu, zakat mal merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam dan memiliki banyak manfaat.

Sejarah

Sejarah memiliki hubungan yang erat dengan zakat untuk harta benda disebut (zakat mal). Sejarah Islam mencatat bahwa zakat mal telah menjadi bagian tak terpisahkan dari ajaran Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu, zakat mal merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang penting dan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan sosial, seperti pembangunan masjid, sekolah, dan rumah sakit.

Sepanjang sejarah, zakat mal telah mengalami berbagai perkembangan dan penyesuaian. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, misalnya, zakat mal mulai diatur secara lebih sistematis dan ditetapkan kadarnya untuk berbagai jenis harta. Perkembangan ini menunjukkan bahwa zakat mal terus menjadi perhatian penting dalam sejarah Islam dan senantiasa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

Memahami sejarah zakat mal sangat penting bagi umat Islam karena dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran Islam dan perkembangannya. Selain itu, sejarah zakat mal juga dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi umat Islam untuk menjalankan kewajiban zakat dengan baik dan benar. Dengan memahami sejarah zakat mal, umat Islam dapat menyadari bahwa zakat mal bukan hanya kewajiban ritual, tetapi juga memiliki peran penting dalam pembangunan masyarakat dan kesejahteraan umat.

Kontroversi

Kontroversi merupakan bagian dari sejarah dan praktik zakat untuk harta benda disebut (zakat mal). Kontroversi ini muncul karena perbedaan penafsiran terhadap ketentuan zakat mal dalam Al-Qur’an dan Sunnah, serta perbedaan penerapannya di berbagai negara dan budaya.

Salah satu kontroversi yang sering muncul adalah mengenai jenis harta yang wajib dizakati. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa hanya harta yang dapat berkembang (nam) dan dapat disimpan (mud) yang wajib dizakati. Sementara itu, sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa semua jenis harta wajib dizakati, termasuk harta yang tidak dapat berkembang atau tidak dapat disimpan.

Kontroversi lainnya adalah mengenai kadar zakat yang dikenakan pada jenis harta tertentu. Misalnya, ada perbedaan pendapat mengenai kadar zakat yang dikenakan pada saham dan obligasi. Ada yang berpendapat bahwa saham dan obligasi termasuk harta perniagaan yang dikenakan zakat sebesar 2,5%, sementara ada juga yang berpendapat bahwa saham dan obligasi termasuk harta investasi yang dikenakan zakat sebesar 10%.

Kontroversi-kontroversi dalam zakat mal ini menunjukkan bahwa zakat mal merupakan ibadah yang dinamis dan terus berkembang. Perbedaan pendapat di antara para ulama menunjukkan bahwa tidak ada satu jawaban tunggal yang dapat diterima oleh semua pihak. Namun, kontroversi ini juga menjadi bukti bahwa zakat mal merupakan ibadah yang sangat penting bagi umat Islam, sehingga terus dikaji dan didiskusikan untuk menemukan pemahaman yang terbaik.

Tanya Jawab Seputar Zakat Harta Benda

Tanya jawab berikut ini disusun untuk memberikan informasi dan pemahaman yang lebih jelas mengenai zakat untuk harta benda disebut (zakat mal). Tanya jawab ini mengupas berbagai aspek penting zakat mal, mulai dari pengertian, syarat wajib, jenis harta, hingga penyalurannya.

Pertanyaan 1: Apa yang dimaksud dengan zakat mal?

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta benda yang dimiliki oleh seorang muslim yang telah memenuhi syarat wajib.

Pertanyaan 2: Siapa saja yang wajib mengeluarkan zakat mal?

Zakat mal wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang berakal, balig, merdeka, dan memiliki harta yang telah mencapai nisab (batas minimal) selama satu tahun.

Pertanyaan 3: Jenis harta apa saja yang wajib dizakati?

Jenis harta yang wajib dizakati meliputi emas, perak, uang, piutang, hasil pertanian, hewan ternak, dan harta perniagaan.

Pertanyaan 4: Berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan?

Kadar zakat yang harus dikeluarkan berbeda-beda, tergantung jenis hartanya. Misalnya, kadar zakat untuk emas dan perak adalah 2,5%, sedangkan kadar zakat untuk harta perniagaan adalah 2,5%.

Pertanyaan 5: Kapan zakat mal harus dikeluarkan?

Zakat mal harus dikeluarkan setelah harta mencapai nisab dan berlalu satu tahun sejak kepemilikan (haul).

Pertanyaan 6: Kepada siapa saja zakat mal boleh disalurkan?

Zakat mal boleh disalurkan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mualaf, budak, orang yang berutang, fisabilillah, dan ibnus sabil.

Demikianlah tanya jawab seputar zakat harta benda yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang zakat mal. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang hikmah dan manfaat zakat mal bagi individu dan masyarakat.

Zakat mal merupakan salah satu ibadah yang sangat penting dalam Islam. Dengan memahami dan menjalankan zakat mal dengan baik, kita tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi juga berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat.

Tips Membayar Zakat Harta Benda

Zakat mal merupakan kewajiban yang sangat penting dalam Islam. Membayar zakat mal dengan benar tidak hanya dapat membersihkan harta, tetapi juga mendatangkan berbagai manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Berikut ini adalah beberapa tips yang dapat Anda lakukan untuk membayar zakat harta benda dengan baik dan benar:

Tip 1: Ketahui Jenis Harta yang Wajib Dizakati

Tidak semua harta wajib dizakati. Ada beberapa jenis harta yang wajib dizakati, seperti emas, perak, uang, hasil pertanian, hewan ternak, dan harta perniagaan.

Tip 2: Hitung Nisab Harta

Setiap jenis harta memiliki nisab atau batas minimal yang wajib dizakati. Anda perlu menghitung nisab harta yang Anda miliki sebelum mengeluarkan zakat.

Tip 3: Tentukan Kadar Zakat

Kadar zakat juga berbeda-beda tergantung jenis hartanya. Misalnya, kadar zakat untuk emas dan perak adalah 2,5%, sedangkan kadar zakat untuk harta perniagaan adalah 2,5%.

Tip 4: Perhatikan Waktu Mengeluarkan Zakat

Zakat mal harus dikeluarkan setelah harta mencapai nisab dan berlalu satu tahun sejak kepemilikan (haul). Anda bisa mengeluarkan zakat mal kapan saja, namun dianjurkan untuk dikeluarkan pada bulan Ramadan atau Idul Fitri.

Tip 5: Salurkan Zakat kepada Pihak yang Berhak

Zakat mal harus disalurkan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mualaf, budak, orang yang berutang, fisabilillah, dan ibnus sabil.

Tip 6: Dokumentasikan Penyaluran Zakat

Dokumentasikan penyaluran zakat Anda dengan baik. Hal ini dapat berupa bukti transfer atau kuitansi penerimaan zakat.

Kesimpulan:

Membayar zakat mal dengan benar dapat memberikan berbagai manfaat, baik bagi diri sendiri maupun masyarakat. Dengan mengikuti tips-tips di atas, Anda dapat menjalankan kewajiban zakat mal dengan baik dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Transisi:

Tips-tips di atas sangat penting untuk diperhatikan agar zakat mal yang kita keluarkan dapat diterima dan mendatangkan manfaat yang optimal. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang manfaat zakat mal bagi individu dan masyarakat.

Kesimpulan

Zakat mal memiliki peran penting dalam kehidupan seorang muslim dan masyarakat. Zakat mal berfungsi untuk membersihkan harta, menumbuhkan sifat dermawan, dan pemerataan kesejahteraan. Dengan mengeluarkan zakat mal, seorang muslim telah menjalankan perintah Allah SWT dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi umat.

Salah satu aspek penting dalam zakat mal adalah penyalurannya. Zakat mal harus disalurkan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mualaf, budak, orang yang berutang, fisabilillah, dan ibnus sabil. Penyaluran zakat mal yang tepat akan memastikan bahwa zakat mal dimanfaatkan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dengan demikian, zakat mal dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.Rekomendasi Herbal Alami :

Artikel Terkait

Bagikan:

sisca

Halo, Perkenalkan nama saya Sisca. Saya adalah salah satu penulis profesional yang suka berbagi ilmu. Dengan Artikel, saya bisa berbagi dengan teman - teman. Semoga semua artikel yang telah saya buat bisa bermanfaat. Pastikan Follow www.birdsnbees.co.id ya.. Terimakasih..

Ikuti di Google News

Artikel Pilihan

Artikel Terbaru

Story Terbaru